ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Αριθμός παιδιών κατά τμήμα


Η μείωση του αριθμού των μαθητών/ριών κατά τμήμα σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου αποτελεί στόχο του Υ.Π.Α.Ν. και αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 30.7.2003 (αρ. Απόφ. 58.344), τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού παιδιών στις τάξεις Α΄- Γ΄ του δημοτικού σχολείου στο 30, από τη σχολική χρονιά 2003-2004.

Επιπλέον, στις 4.6.2004, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (αρ. Απόφ. 60.362), όπως η εφαρμογή του μέτρου μείωσης των μαθητών/ριών κατά τμήμα στις τάξεις Δ΄- Στ΄ υλοποιηθεί σταδιακά, σε ετήσιες φάσεις, αρχής γενομένης από τη σχολική χρονιά 2004-2005, με τη μείωση του αριθμού των παιδιών ανά τμήμα, από 32 σε 30, στην Δ΄ τάξη. Με νέα απόφασή του (αρ. Απόφ. 61.603/16.2.2005) το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την ταυτόχρονη μείωση, από τη σχολική χρονιά 2005-2006, του ανώτατου αριθμού των παιδιών ανά τμήμα, από 32 σε 30, για τις τάξεις Ε΄ και Στ΄ της Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, μέσα στο πλαίσιο της προώθησης μέτρων για Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, προωθήθηκε νέα Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε η  περαιτέρω μείωση του αριθμού των μαθητών/ριών στην Α΄ τάξη (αρ. Απόφ. 62.664/28.9.2005) από 30 σε 25 παιδιά ανά τμήμα. Η καινοτομία αυτή εφαρμόστηκε στο 1/3 των δημοτικών σχολείων τη σχολική χρονιά 2005-2006 και ολοκληρώθηκε τη σχολική χρονιά 2007-2008.

Τέλος, το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του (αρ. 65.536) ημερομηνίας 16 Μαΐου 2007, ενέκρινε την περαιτέρω μείωση του ανώτατου αριθμού μαθητών/ριών κατά τμήμα σε 25 και στα συμπλέγματα τάξεων σε 20, σε τέσσερις φάσεις ως εξής:

  • Σχολική χρονιά 2007-08: Β΄ και Γ΄ τάξεις Δημοτικού και Συμπλέγματα τάξεων Δημοτικού
  • Σχολική χρονιά 2008-09: Δ΄ τάξη Δημοτικού και Νηπιαγωγεία
  • Σχολική χρονιά 2009-10: Ε΄ τάξη Δημοτικού
  • Σχολική χρονιά 2010-11: Στ΄ τάξη Δημοτικού.

Έτσι, από τη σχολική χρονιά 2010-11 ο ανώτατος αριθμός μαθητών/ριών στα αμιγή τμήματα των δημοτικών σχολείων και στα τμήματα των νηπιαγωγείων είναι 25, ενώ στα συμπλέγματα τάξεων των δημοτικών σχολείων είναι 20.

 

 Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας