ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
 
Οικοσελίδα


Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, υπεύθυνη για την εκπαίδευση που παρέχεται στα δημόσια σχολεία, στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη, βελτίωση και ενίσχυση του πολύπλευρου και πολυδιάστατου έργου που επιτελείται σε κάθε σχολική μονάδα συμβάλλοντας στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών συνεχούς προσφοράς γνώσης και καλλιέργειας δεξιοτήτων στους αυριανούς πολίτες. Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται στην παρούσα ιστοσελίδα με πλούσια θεματολογία, που αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο προβολής, διαδικτυακής επικοινωνίας και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών και διευθυντικών στελεχών για τα θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας, πολιτικής και οργάνωσης.

Ειδικότερα, στην ιστοσελίδα Ανάπτυξη – Βελτίωση σχολικής μονάδας συγκεντρώνεται υποστηρικτικό, επιμορφωτικό υλικό, καλές πρακτικές, εργαλεία διάγνωσης αναγκών, ενδεικτικά σχέδια δράσης σχολικών μονάδων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συστηματική προσπάθεια βελτίωσης του σχολικού έργου, μέσω της εσωτερικής διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης, έτσι όπως καταγράφεται στο ενιαίο σχέδιο βελτίωσής της.

Η συνεισφορά κα η συμβολή όλων είναι καίριας σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερη αποτελεσματικότητα και ποιότητα στην εργασία των σχολείων. Τα σχολεία ανέκαθεν στόχευαν και συνεχίζουν να στοχεύουν σταθερά στα καλύτερα και στα υψηλότερα, μέσα από την καθημερινή συνένωση προσπαθειών των λειτουργών της εκπαίδευσης με όραμα προς τη μετάβαση στο σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό και συμπεριληπτικό σχολείο.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας