ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.

Επικοινωνία

Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Ηλίας Μαρκάτζιης
Τηλέφωνο: 22800651, 22800652
Τηλεομοιότυπο: 22428273


Δημοτική Εκπαίδευση
Ιωάννης Αποστόλου
Τηλέφωνο: 22800989
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: iapostolou@moec.gov.cy


Μέση Εκπαίδευση
Χρήστος Αντωνιάδης
Τηλέφωνο: 22800965
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: cantoniades@moec.gov.cy


Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Γεώργιος Κολλύφας
Τηλέφωνο: 22800988
Τηλεομοιότυπο: 22809584
Ηλ. Ταχυδρομείο: rafael98@cytanet.com.cy


Κ.Ε.Ε.Σ.Κ.
Μαρίλια Περικλέους
Τηλέφωνο: 22800656
Τηλεομοιότυπο: 22428273
Ηλ. Ταχυδρομείο: mpericleous@papd.mof.gov.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού