ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Τα πιο κάτω Ευρωπαϊκά Προγράμματα εφαρμόστηκαν από τη σχολική χρονιά 2012-2013 μέχρι τη σχολική χρονιά 2016-2017. Έκτοτε εφαρμόζονται σε μεμονωμένα σχολεία χωρίς Ευρωπαϊκά κονδύλια. Την εφαρμογή των πιο πάνω αναλαμβάνει η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας σε συνεργασία με τις Διυεθύνσεις των σχολείων.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη II (JLS/DAP/2005-1/040/YG)
"Διερεύνηση αναγκών και αύξηση της ενημερότητας για την εκφοβιστική συμπεριφορά (Bullying) μεταξύ των μαθητών στα σχολεία"

"Needs Assessment and Awareness Raising Program for Bullying in Schools"


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη III
"Αύξηση της ενημερότητας και πρόληψη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών: Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχολικού προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς"

"Awareness Raising and Prevention on Bullying among Students: Development and Implementation of a School based Training Program for Teachers"Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας