ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Προγράμματα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη II (JLS/DAP/2005-1/040/YG)
"Διερεύνηση αναγκών και αύξηση της ενημερότητας για την εκφοβιστική συμπεριφορά (Bullying) μεταξύ των μαθητών στα σχολεία"

"Needs Assessment and Awareness Raising Program for Bullying in Schools"


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δάφνη III
"Αύξηση της ενημερότητας και πρόληψη της εκφοβιστικής συμπεριφοράς μεταξύ μαθητών: Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σχολικού προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτικούς"

"Awareness Raising and Prevention on Bullying among Students: Development and Implementation of a School based Training Program for Teachers"Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού