ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τύποι νηπιαγωγείων

Στην Κύπρο λειτουργούν δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Δημόσια Νηπιαγωγεία

Τα δημόσια νηπιαγωγεία διαβαθμίζονται ως εξής:
  • Σχολεία με έναν/μία νηπιαγωγό: Μονοδιδάσκαλα
  • Σχολεία με δύο νηπιαγωγούς: Διδιδάσκαλα
  • Σχολεία με τρεις ή περισσότερους/ες νηπιαγωγούς: Πολυδιδάσκαλα

Λειτουργούν παγκύπρια τρία νηπιαγωγεία με πρωινή και απογευματινή φοίτηση. Με την εισαγωγή, από τον Σεπτέμβριο του 2004, της δωρεάν υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης, το Υ.Π.Π. αναλαμβάνει όλα τα έξοδα λειτουργίας των δημόσιων νηπιαγωγείων (μισθοί εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, παιδαγωγικός εξοπλισμός, κτιριακές δαπάνες, έξοδα καθαριότητας, γραφική ύλη, ηλεκτρισμός, θέρμανση, κ.ά.). Πρόσθετα, το Υ.Π.Π. είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση και συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού πάνω σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Κοινοτικά Νηπιαγωγεία

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ιδρύονται με βάση τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους 1971 έως 2012, μετά από έγκριση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και επιχορηγούνται από το κράτος με ετήσια επιχορήγηση που κυμαίνεται μεταξύ €6.834 - €11.960. Ιδρυτής ενός κοινοτικού νηπιαγωγείου μπορεί να είναι Σύνδεσμος Γονέων, Χωρητική Αρχή, Κοινοτικό Συμβούλιο, Δήμος, Συμβούλιο Κοινοτικής Ευημερίας, Σωματείο ή Συνδικαλιστική ή Φιλανθρωπική Οργάνωση. Μεγάλος αριθμός κοινοτικών τμημάτων νηπιαγωγείων συστεγάζεται με δημόσια νηπιαγωγεία και εξυπηρετούν κυρίως παιδιά ηλικίας 3 - 4 8/12 χρονών. Σε κοινοτικά νηπιαγωγεία που δεν συστεγάζονται με δημόσια ή βρίσκονται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κοντινό δημόσιο νηπιαγωγείο, πιθανό να φοιτούν και παιδιά υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (4 8/12 χρονών και άνω).

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ιδρύονται για να εξυπηρετούν τους εργαζόμενους γονείς, εκεί όπου οι ανάγκες δεν καλύπτονται από τα δημόσια νηπιαγωγεία, και προσφέρουν ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα με χαμηλά δίδακτρα, στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Τα κοινοτικά νηπιαγωγεία ακολουθούν και εφαρμόζουν οδηγίες, που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, τόσο για τη λειτουργία των κοινοτικών νηπιαγωγείων όσο και για την εργοδότηση των νηπιαγωγών.


Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία

Η ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών νηπιαγωγείων διέπεται από τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2012. Κάθε ιδιωτικό νηπιαγωγείο για να έχει δικαίωμα να λειτουργήσει, χρειάζεται να έχει λάβει τη σχετική έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία διακρίνονται σε τρεις τύπους: αυτού/ιδίου τύπου, παρομοίου τύπου και διάφορου τύπου. Ελέγχονται και καθοδηγούνται από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού