ΕΝΙΑΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενημέρωση

Έντυπα

Θέμα Αρχείο
ΕΟΣ5 - Μητρώο Απασχόλησης Εκπαιδευτικών
Παράδειγμα

ΕΟΣ7 - Έντυπο για Σχολικό/ή Συνοδό
ΕΟΣ8 - Συνοπτική Κατάταση Διδακτικού Προσωπικού

Έντυπα Προσφορών και Προδιαγραφές

Θέμα Αρχείο
Έντυπο Προσφορών για Αγορά Εξοπλισμού
Προσφορές για Παρασκευή και Προμήθεια του Γεύματος (Ι)
Προσφορές για Παρασκευή και Προμήθεια του Γεύματος (ΙΙ)

'Εντυπα Συνδέσμων Γονέων και Σχολικών Εφορειών

Θέμα Αρχείο
ΟΣΥ1 Απολογισμός Σχολικών Εφορειών Δημοτικών Σχολείων/Δημόσιων Νηπιαγωγείων για χορηγίες ολοήμερου σχολείου
Έντυπο

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού