ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Προαγωγή μαθητών - Ενδεικτικά, απολυτήρια και άλλα έντυπα

Ένα παιδί προάγεται από μία τάξη στην αμέσως ανώτερη τάξη κάθε χρόνο με βάση την ηλικία του ή κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι και με την έγκριση του/της οικείου/ας επιθεωρητή/επιθεωρήτριας, σε καμιά όμως περίπτωση σε ανώτερη τάξη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς συμπληρώνονται για κάθε παιδί δημοτικού σχολείου από τον/τη δάσκαλό/δασκάλα του ο εγκεκριμένος τύπος ενδεικτικού ή και οποιοδήποτε άλλο έντυπο ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, τα οποία προ­σκομίζονται για εγγραφή στην επόμενη ή στην ίδια τάξη σε περίπτωση μη προαγωγής. Για κάθε παιδί που συμπληρώνει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο εκδίδονται απολυτήριο ή και οποιαδήποτε άλλα έντυπα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή τα οποία αποστέλλει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα έντυπα αυτά προσκομίζονται για εγγραφή του παιδιού στο γυμνάσιο.

Τα ενδεικτικά, απολυτήρια ή και άλλα έντυπα που θα ζητηθούν από την Αρμόδια Αρχή για παιδιά που θα συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο εξωτερικό προσκομίζονται από τον/την κηδεμόνα στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας για πιστοποίηση. Συγκεκριμένα, οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών, προτού φύγουν θα πρέπει να προσκομίσουν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας τα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης που πήραν τα παιδιά τους από τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης, για πιστοποίηση. Στη συνέχεια, εάν θα μεταβούν σε χώρα που αναγράφεται στον πιο κάτω κατάλογο χωρών θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για επικύρωση. Εάν, όμως, θα μεταβούν σε χώρα άλλη, που δεν αναγράφεται στον πιο κάτω κατάλογο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην Πρεσβεία της χώρας στην οποία θα μεταβούν, για επικύρωση. Τέλος, εάν επιθυμούν μετάφραση των ενδεικτικών/ απολυτηρίων/ πιστοποιητικών φοίτησης των παιδιών τους, θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιστοποιημένα και επικυρωμένα ενδεικτικά/ απολυτήρια/ πιστοποιητικά φοίτησης σε Ορκωτό/ή Μεταφραστή/Μεταφράστρια.

Σημειώνεται ότι στους/στις μαθητές/μαθήτριες που ολοκληρώνουν τη σχολική χρονιά δίνεται ενδεικτικό ή απολυτήριο, ανάλογα. Στους/Στις μαθητές/μαθήτριες που αποχωρούν από την Κύπρο πριν από την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς δίνεται πιστοποιητικό φοίτησης (έντυπο ΥΠΑΝ 58 για τα δημοτικά σχολεία και έντυπο ΥΠΑΝ 176 για τα νηπιαγωγεία).

ΔΔΕ 12 - Νομιμοποίηση εγγράφων (με σφραγίδα “APOSTILLE”) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Επανάληψη τάξης σε ειδικές περιπτώσεις / τερματισμός φοίτησης / αναστολή και παράταση φοίτησης

Ένα παιδί μπορεί να υποχρεωθεί να φοιτήσει στην ίδια τάξη για δεύτερο κατά συνέχεια χρόνο, αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο έπειτα από έγκριση του/της οικείου/ας επιθεωρητή/επιθεωρήτριας και ενημέρωση του/της γονέα/ος ή κηδεμόνα/ος. Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μπορεί να δώσει οδηγίες ώστε ένα παιδί να διακόψει προσωρινά ή να τερματίσει τη φοίτησή του σε δημοτικό σχολείο ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αν πεισθεί, έπειτα από έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Για περιπτώσεις παιδιών που πιθανόν να χρειάζονται αναστολή φοίτησης, οι κηδεμόνες των παιδιών ενημερώνονται από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων ότι πρέπει να αποστείλουν στο Οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, ορθά συμπληρωμένο, συγκεκριμένο έντυπο, το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου κάθε σχολικής χρονιάς, με το οποίο να ζητούν αναστολή και να αναφέρουν τους λόγους. Η διαδικασία που ακολουθείται για αξιολόγηση του παιδιού αποφασίζεται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Αιτήματα που αποστέλλονται μετά την ημερομηνία αυτή, εξετάζονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η ίδια διαδικασία που έχει περιγραφεί πιο πάνω για την αναστολή φοίτησης ακολουθείται και για τις περιπτώσεις που αφορούν παράταση φοίτησης. Η αίτηση, όμως, για παράταση φοίτησης πρέπει να υποβάλλεται κατά την περίοδο εγγραφών του Ιανουαρίου. Οι γονείς μπορούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα έντυπα από τους/τις διευθυντές/διευθύντριες των σχολείων ή από την παρούσα ιστοσελίδα (Έντυπα).

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Δημοτική Εκπαίδευση"

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας