ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Καλλιτεχνικές παραστάσεις / Άλλες εκδηλώσεις

Το σχολείο μπορεί να οργανώσει παρακολούθηση από τους/τις μαθητές/μαθήτριες, καλλιτεχνικής ή θεατρικής παράστασης σε χώρο εκτός του σχολείου κατά τον χρόνο της λειτουργίας του, μια φορά κατά τρίμηνο. Το περιεχόμενο της παράστασης πρέπει να τύχει της έγκρισης του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης. Άλλες εκδηλώσεις που προάγουν τους σκοπούς του σχολείου ή συνάδουν με αυτούς μπορεί να οργανώνονται σε μη εργάσιμο χρόνο ή σε εργάσιμο χρόνο, κατά την κρίση του διδασκαλικού συλλόγου. Νοείται ότι σε περιπτώσεις εκδηλώσεων σε μη εργάσιμο χρόνο προηγείται συνεννόηση με τον οικείο Σύνδεσμο Γονέων.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού