ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του δημοτικού σχολείου είναι εφτά 40λεπτες διδακτικές περίοδοι με τρία διαλείμματα, συνολικής διάρκειας 40 λεπτών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των δημοτικών σχολείων και όλων των τάξεων είναι κοινό.


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:45 - 08:25

40'

40'

40'

40'

40'

08:25 - 09:05

40'

40'

40'

40'

40'

09:05 - 09:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (20')

09:25 - 10:05

40'

40'

40'

40'

40'

10:05 - 10:45

40'

40'

40'

40'

40'

10:45 - 10:55

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10')

10:55 - 11:35

40'

40'

40'

40'

40'

11:35 - 12:15

40'

40'

40'

40'

40'

12:15 - 12:25

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (10')

12:25 - 13:05

40'

40'

40'

40'

40'


Η χρονική, όμως, διάρκεια κάθε μαθήματος του αναλυτικού προγράμματος των δημοτικών σχολείων, διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο των σχολείων:

Τύπος Σχολείου

Αριθμός μαθητών σχολείου

Διδακτικές Περίοδοι

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

(α)   Διδιδάσκαλο
(Σχολείο με δύο τμήματα)

Μέχρι και 19 μαθητές/μαθήτριες

60

Βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Διδιδάσκαλο Σχολείο (60 δ.π.)

(β)  Διδιδάσκαλο ενισχυμένο
(Σχολείο με δύο τμήματα)

 

20 - 29 μαθητές/μαθήτριες

75

 

Βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Διδιδάσκαλο Σχολείο Ενισχυμένο (75 δ.π.)

(γ)  Τριδιδάσκαλο ενισχυμένο
(Σχολείο με τρία τμήματα)

 

30 - 38 μαθητές/μαθήτριες

100

Βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Τριδιδάσκαλο Σχολείο Ενισχυμένο (100 δ.π.)

(δ)  Τριδιδάσκαλο ενισχυμένο ή Πολυδιδάσκαλο (Σχολείο με τρία και άνω τμήματα)

39 και άνω μαθητές/μαθήτριες

100 και άνω
Αυξάνονται ανάλογα με τα τμήματα

Βλ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Πολυδιδάσκαλο Σχολείο (210 δ.π.) (για τα αμιγή τμήματα)
και Ωρολόγιο Πρόγραμμα για Τριδιδάσκαλο Σχολείο Ενισχυμένο (100 δ.π.) (για τα συμπλέγματα τάξεων)


Αν απαιτείται, λόγω της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού (για πιο ισάριθμη κατανομή), συμπλεγματοποίηση μη γειτονικών τάξεων [στους τύπους σχολείου (α) – (γ)], αυτό μπορεί να γίνει με ανάλογη προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή.

Με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε τύπου σχολείου και τις ανάλογες διδακτικές προσεγγίσεις (εξατομικευμένη εργασία, σιωπηρή εργασία, ομαδικές εργασίες κ.λπ.), προσφέρονται οι ίδιες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που προνοούνται στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα σε όλους ανεξαίρετα τους τύπους σχολείων, όπως προσφέρονται στο πολυδιδάσκαλο σχολείο με έξι αμιγή τμήματα.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού