ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετεγγραφές στα δημοτικά σχολεία

Μετεγγραφή παιδιού από ένα δημόσιο δημοτικό σχολείο σε άλλο, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΠ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΠ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (ΥΠΠ 58) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο δημοτικό σχολείο από μη δημόσιο σχολείο «του αυτού τύπου» που λειτουργεί στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΠ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΠ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει και ειδικό πιστοποιητικό φοίτησης (Υ.Π.Π./Ι.Δ.5) που εκδίδεται από τη διεύθυνση του προηγούμενου σχολείου. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που αναγράφεται στο πιστοποιητικό φοίτησης και σε καμία περίπτωση σε τάξη ανώτερη από αυτή που επιτρέπει η ηλικία του παιδιού.

Μετεγγραφή παιδιού σε δημόσιο δημοτικό σχολείο από μη δημόσιο σχολείο «διαφόρου τύπου» ή «παρομοίου τύπου» ή από σχολείο που δεν βρίσκεται στη Δημοκρατία, γίνεται αφού εγκριθεί σχετικό αίτημα (βλ. έντυπο ΥΠΠ 33) που υποβάλλεται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Μαζί με το έντυπο ΥΠΠ 33 πρέπει ο/η γονέας να προσκομίσει πιστοποιητικά γέννησης και φοίτησης. Η κατάταξη γίνεται στην τάξη που επιτρέπει η χρονολογική του ηλικία. Αν η επίδοση του παιδιού στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά είναι χαμηλότερη από την τάξη στην οποία θα φοιτήσει, τότε κατατάσσεται στην αμέσως κατώτερη τάξη, νοουμένου ότι η ηλικία του του επιτρέπει να συμπληρώσει τη φοίτησή του στο δημοτικό σχολείο σύμφωνα με τον Νόμο.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού