ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Εκδρομές και επισκέψεις


Εκδρομή είναι η ομαδική μετάβαση παιδιών ενός σχολείου, για εκ­παιδευτικούς σκοπούς, σε τόπους που βρίσκονται σε τέτοια απόσταση από το σχολείο που απαιτείται χρήση μεταφορικού μέσου, ενώ επίσκεψη είναι η ομαδική μετάβαση παιδιών ενός σχολείου σε τόπους που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το σχολείο, γίνεται συνήθως με τα πόδια και αποβλέπει σε εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι εκδρομές και οι επισκέψεις οργανώνονται από το σχολείο και βρίσκονται κάτω από την ευθύνη του/της διευθυντή/διευθύντριας.

Οι εκδρομές και οι επισκέψεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκ­παίδευσης και αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των παιδιών. Σκοπό έχουν να δοθεί στα παιδιά η ευκαιρία να γνωρίσουν το φυσικό, πολιτιστικό και κοι­νωνικό περιβάλλον του τόπου τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ως ομάδα και να εργαστούν συλλογικά στην εκτέλεση κοινωφελών και εκπαιδευτικών δρα­στηριοτήτων. Οι εκδρομές γίνονται με ολιγάριθμες ομάδες παιδιών, αποφεύγεται η μαζική μετακίνηση και συγκέντρωση παιδιών στους ίδιους χώρους και εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των παιδιών και δασκάλων και η γνωριμία με το περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους γίνονται όσο το δυνατό περισσότερες επισκέψεις. Για τις εκδρομές λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές δυνατότητες των παιδιών στο σύνολό τους. Επίσης, για τις εκδρομές ενημερώνονται εκ των προτέρων οι γονείς των παιδιών. Η οργάνωση εκδρομών στο εξωτερικό αναλαμβάνεται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή άλλους εξουσιοδοτημένους από αυτό οργανισμούς. Για τις εκδρομές αυτές λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να γίνεται έγκαιρη προετοιμασία. Στη διάρκεια των επισκέψεων/εκδρομών θεωρείται ότι ο/η διευθυντής/διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν τα παιδιά βρίσκονται σε υπηρεσία.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού