ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία

Οι εγγραφές των μαθητών/ριών στα δημοτικά σχολεία γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχετική απόφασή του. Η επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από την πιο πάνω πρόνοια είναι δυνατό να εξαιρεθούν, με απόφαση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης, παιδιά που για αποδεδειγμένους λόγους ήταν αδύνατο να εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. Κάθε μαθητής/μαθήτρια εγγράφεται στο δημοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας.

Κατώτατη και ανώτατη ηλικία παιδιών για εγγραφή και φοίτηση, υποχρεωτική εκπαίδευση και διαδικασία

Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε δημοτικό σχολείο, εκτός αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει την ηλικία που εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 84.078 και ημερομηνία 9.1.2018 καθορίστηκε η ηλικία των 6 χρονών ως ηλικία φοίτησης στο δημοτικό σχολείο αντί η ηλικία των 5 8/12 χρονών που ίσχυε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Η εφαρμογή της Απόφασης για το δημοτικό σχολείο άρχισε να εφαρμόζεται τον Σεπτέμβριο του 2020. Δηλαδή, τη σχολική χρονιά 2020-2021 γράφτηκαν στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά τα οποία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 5 10/12 χρονών ενώ από τη σχολική χρονιά 2021-2022 και έπειτα, εγγράφονται στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά τα οποία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 6 χρονών. Κάθε παιδί το οποίο πληροί την πιο πάνω προϋπόθεση υποχρεούται να εγγραφεί σε δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμων του 1993 έως 2019. Παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη και έχει, κατά την κρίση των γονιών του, ειδικά προβλήματα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο, εκτός αν εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος και θα αποφασίσει το είδος της κατάλληλης για την περίπτωση εκπαίδευσης.

Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν είναι αρμοδίως και κατάλληλα πιστοποιημένα και παρουσιάζονται μαζί με τα πρωτότυπα. Τα πιστοποιητικά γέννησης ελέγχονται από τον/την οικείο/α επιθεωρητή/επιθεωρήτρια και φυλάγονται από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια του σχολείου. Αυτά επιστρέφονται στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή κατά τη μετεγγραφή τους σε άλλο σχολείο ή σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.

Κανένα παιδί δεν γίνεται δεκτό για εγγραφή ή συνέχιση της φοίτησής του σε δημοτικό σχολείο:
  • αν πήρε απολυτήριο τέτοιου σχολείου
  • αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής του έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, εκτός αν εξασφαλίσει γραπτή έγκριση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.


Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Δημοτική Εκπαίδευση".

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας