ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία

Οι εγγραφές των μαθητών στα δημοτικά σχολεία γίνονται τον Ιανουάριο σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχετική απόφασή του. Η επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από την πιο πάνω πρόνοια είναι δυνατό να εξαιρεθούν, με απόφαση του οικείου Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης, παιδιά που για αποδεδειγμένους λόγους ήταν αδύνατο να εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο. Κάθε μαθητής εγγράφεται στο δημοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας.

Κατώτατη και ανώτατη ηλικία παιδιών για εγγραφή και φοίτηση, υποχρεωτική εκπαίδευση και διαδικασία

Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε δημοτικό σχολείο, εκτός αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει την ηλικία που εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, τα παιδιά εγγράφονται στο δημοτικό σχολείο αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 5 8/12 χρονών. Κάθε παιδί το οποίο πληροί την πιο πάνω προϋπόθεση υποχρεούται να εγγραφεί σε δημοτικό σχολείο της περιοχής του, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Υποχρεωτικής Εκπαιδεύσεως Νόμου του 1993 έως 2004. Παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη και έχει, κατά την κρίση των γονιών του, ειδικά προβλήματα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο, εκτός αν εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης, ο οποίος και θα αποφασίσει το είδος της κατάλληλης για την περίπτωση εκπαίδευσης. Παιδιά Ελλήνων υπηκόων που διαμένουν προσωρινά στην Κύπρο εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο, αν την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που γίνεται η εγγραφή συμπληρώνουν την ηλικία που προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν είναι αρμοδίως και κατάλληλα πιστοποιημένα και παρουσιάζονται μαζί με τα πρωτότυπα. Τα πιστοποιητικά γέννησης ελέγχονται από τον οικείο επιθεωρητή και φυλάγονται από τον διευθυντή του σχολείου. Αυτά επιστρέφονται στα παιδιά κατά την αποφοίτησή τους από το σχολείο ή κατά τη μετεγγραφή τους σε άλλο σχολείο ή σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό.

Κανένα παιδί δεν γίνεται δεκτό για εγγραφή ή συνέχιση της φοίτησής του σε δημοτικό σχολείο:
- αν πήρε απολυτήριο τέτοιου σχολείου
- αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής του έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, εκτός αν εξασφαλίσει γραπτή έγκριση από τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού