ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Εκπαιδευτικοί

Άδειες Εκπαιδευτικών

Α. Γενικά
Β. Άδεια Ασθενείας
Γ. Άδεια Απουσίας με απολαβές
Γ1. Άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους
Γ2. Άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους
Γ3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Γ4. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό στα οποία συμμετέχουν και μαθητές/μαθήτριες
Γ5. Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό
Δ. Άδεια Απουσίας χωρίς απολαβές
Ε. Εκπαιδευτική άδεια με ή χωρίς απολαβές
ΣΤ. Άδεια Μητρότητας
Ζ. Άδεια Πατρότητας
Η. Γονική Άδεια
Θ. Αντικατάσταση Εκπαιδευτικών
Ι. Στοιχεία Επικοινωνίας με Υ.Π.Π.A.N

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας