Αποστολή - Όραμα - Αξίες - Στρατηγικές ΕπιδιώξειςΑποστολή

Η παροχή διά βίου παιδείας.

Όραμα

Η διαμόρφωση ενεργών πολιτών, ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της κοινωνίας και της οικονομίας.

Αξίες

 • Ισοτιμία, Ισονομία
 • Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
 • Λογοδοσία: Έμφαση στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε ερευνητικά δεδομένα και στη διαφάνεια
 • Αποτελεσματική επικοινωνία: Τόσο εσωτερικά όσο και με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς

Στρατηγικές Επιδιώξεις

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), για την τριετία 2023-2025, εκφράζονται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

 1. Αποτελεσματική & αποδοτική διοίκηση
 2. Παιδεία: Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού/επιμορφωτικού υλικού & Διαμόρφωση βέλτιστου μαθησιακού περιβάλλοντος
 3. Αθλητισμός: Διαμόρφωση και επικοινωνία κοινής στρατηγικής προσέγγισης
 4. Νεολαία: Ενεργή συνεργασία με ΟΝΕΚ για τη διαμόρφωση πολιτικών, προγραμμάτων και υπηρεσιών υποστήριξης και ενδυνάμωσης της νεολαίας

από τους οποίους προκύπτουν οι ακόλουθοι στρατηγικοί στόχοι:

 1. Εκσυγχρονισμός της διοικητικής δομής του Υπουργείου και ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων
 2. Παιδεία:
  1. Εκσυγχρονισμός Αναλυτικών/Ωρολόγιων Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Επιμόρφωσης,
  2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου,
  3. Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,
  4. Μείωση της βίας & παραβατικότητας με έμφαση στην πρόληψη
 3. Αθλητισμός: Ευθυγράμμιση στόχων, συντονισμός με αρμόδιους φορείς
 4. Νεολαία: Ανάπτυξη συνεργειών και υποστήριξη δράσεων για τη νεολαία

Χρήσιμα Έγγραφα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οργανόγραμμα Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 05/07/2023
Στρατηγικό Σχέδιο Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 2023-2025 24/04/2023


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας