Αποστολή - Όραμα - Αξίες - Στρατηγικές ΕπιδιώξειςΑποστολή

Η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής που να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Όραμα

Η διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα, αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.

Αξίες

 • Ακεραιότητα και σεβασμός: Οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πρέπει να χαρακτηρίζονται από σεβασμό, εκτίμηση, δικαιοσύνη, ανεκτικότητα και διακριτικότητα.
 • Ομαδικότητα: Προώθηση ομαδικού πνεύματος εργασίας και συλλογικότητας για την επίτευξη κοινών στόχων.
 • Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα: Το εκπαιδευτικό σύστημα να χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας για ικανοποίηση των διαφοροποιημένων αναγκών των εκπαιδευομένων.
 • Λογοδοσία: Έμφαση στη λήψη αποφάσεων βασισμένων σε ερευνητικά δεδομένα, επιδιώκοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
 • Ενεργός πολιτότητα: Ενδυνάμωση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική και πολιτισμική μας ταυτότητα.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία: Απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, ώστε να διευκολύνεται η επικοινωνία τόσο οριζόντια όσο και κάθετα.
 • Εξυπηρέτηση κοινωνικού συνόλου: Δημιουργία θετικών εμπειριών για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, την αγορά εργασίας και την κοινωνία.

Στρατηγικές Επιδιώξεις

Οι στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), καθώς και οι αντίστοιχοι στρατηγικοί στόχοι για κάθε επιδίωξη, για την τριετία 2020-2022, καθορίζονται ως ακολούθως:

 • Ανάπτυξη, επιμόρφωση και ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης.
 • Εκσυγχρονισμός των διοικητικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολικών μονάδων.
 • Παροχή εκπαίδευσης και αναβάθμιση του περιεχομένου της, αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα.
 • Στήριξη και ενίσχυση κάθε μαθητή, με αναγνώριση της διαφορετικότητας.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη, προβολή και διαφύλαξη της πολιτιστικής δημιουργίας, προώθηση του αθλητισμού και την ενδυνάμωση της νεολαίας.
 • Αποτελεσματική και ενεργός συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στο ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι.

Χρήσιμα Έγγραφα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οργανόγραμμα Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 02/06/2020
Στρατηγικό Σχέδιο Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 2021-2023 29/03/2021


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας