ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Οικοσελίδα


Η Διά Βίου Εκπαίδευση και η Διά Βίου Καθοδήγηση είναι έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες και μέσα από το πρόγραμμα ELGPN (European Lifelong Guidance and Policy Network) οι πρωτοβουλίες αυτές απέκτησαν μεγαλύτερη αξία και ώθησαν προς τη σωστή κατεύθυνση πολιτικές και δράσεις υλοποιώντας στόχους της Στρατηγικής 2020.

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του ημερ. 3/6/2009 και μετά από συζήτηση της αρχικής πρότασης με αριθ. 603/2009 του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού σχετικά με το πιο πάνω θέμα, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τους Υπουργούς Παιδείας και Πολιτισμού και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να μελετήσουν το θέμα της σύστασης και λειτουργίας εθνικού φορέα για τη διά βίου καθοδήγηση και να υποβάλουν νέα Πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο που θα αφορά τη μορφή, τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες του Φορέα.

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, από κοινού, επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα της σύστασης τέτοιου Φορέα ως επακόλουθο των αυξανόμενων κοινωνικών απαιτήσεων οι οποίες καθιστούν τις ανάγκες του ατόμου πολύμορφες και διαφοροποιημένες ανάλογα με τη φάση ζωής που διανύει. Η αναγκαιότητα ανάπτυξης συγκεκριμένης πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. έχει επισημανθεί σε συγκεκριμένα Ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2004 και 2008 ενώ αναφορά για τη Δια βίου Καθοδήγηση υπάρχει στην Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2010)2020) «Ευρώπη 2020- Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», και στο Προσχέδιο Συμπερασμάτων του Συμβουλίου που προωθείται αυτή τη στιγμή για «Νέες Δεξιότητες για νέες Θέσεις Εργασίας».

Η Επιτροπή Υπηρεσιακών Παραγόντων αξιοποιώντας την εμπειρογνωμοσύνη τους υπέβαλε σχετική πρόταση η οποία οριοθέτησε το ρόλο του Εθνικού Φορέα και έθεσε τους επιδιωκόμενους στόχους. Οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Παιδείας και Πολιτισμού μετά από μελέτη των εργασιών της κοινής επιτροπής υπηρεσιακών παραγόντων που συστάθηκε στις 14.12.2009 για επεξεργασία της εν λόγω Πρότασης, κάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη σύσταση του Εθνικού Φορέα για τη Δια Βίου Καθοδήγηση και να εγκρίνει πρόνοιες για τη λειτουργία του.

Το Μάρτιο 2012 ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Εθνικός Φορέας Διά Βίου Καθοδήγησης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 και 2008 και ανακοίνωση της Επιτροπής (CΟΜ (2010) 2020) “Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας