ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Λήψη αντιγράφων από τους προσωπικούς φακέλους των παιδιών, που διατηρούνται στα Γραφεία των Επαρχιακών Επιτροπών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.)

Οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα πρόσβασης και λήψης αντιγράφων από τους προσωπικούς φακέλους των παιδιών τους, οι οποίοι διατηρούνται σε εμπιστευτικό αρχείο στο Γραφείο της οικείας Ε.Ε.Ε.Α.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς το σχετικό αίτημά τους για πρόσβαση και λήψη αντιγράφων προς την οικεία Ε.Ε.Ε.Α.Ε. (Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας/Αμμοχώστου, Πάφου).

Τα αντίγραφα των εγγράφων παραδίδονται στους γονείς, σε εύλογο χρονικό διάστημα, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας