ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Πρόσληψης Σχολικών Βοηθών/Συνοδών για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Με βάση τους περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμους του 1999 έως 2020, η Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Α.Ε.) είναι το αρμόδιο σώμα για την αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού, με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή άλλης στήριξης για ικανοποίηση των αναγκών του.

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας, η Ε.Ε.Ε.Α.Ε. αποφασίζει, ανάμεσα σ΄ άλλα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του παιδιού από βοηθητικό προσωπικό (σχολικό/ή βοηθό/συνοδό).

Μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Α.Ε. και νοουμένου ότι το παιδί φοιτά σε δημόσιο σχολείο, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.) ενημερώνει τις επηρεαζόμενες Σχολικές Εφορείες, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για έγκαιρη στελέχωση των σχολείων με βοηθητικό προσωπικό. Η ευθύνη εργοδότησης του συγκεκριμένου βοηθητικού προσωπικού έχει ανατεθεί στις Σχολικές Εφορείες, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2014. Σχετικές με τη διαδικασία πρόσληψης σχολικού/ής βοηθού/συνοδού για παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι οι εγκύκλιες οδηγίες του Υ.Π.Α.Ν. με αρ. φακ. 7.16.22/9 και ημερομηνίες 30 Ιουνίου και 17 Δεκεμβρίου 2021.


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας