ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027

Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ έχει συντονίσει την υλοποίηση δράσεων για την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με άλλα υπουργεία και αρμόδιους φορείς, σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ.: 89.482, ημερ.: 27/5/2020). Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε, επίσης, με Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Τμήματα εντός του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), καθώς και με διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, οργανώσεις κ.ά. Για την εκπόνηση της ΕΣΔΒΜ το ΥΠΑΝ έλαβε στήριξη από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (DG REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια πρότασης που υποβλήθηκε.

Η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης (ΕΣΔΒΜ) για τα έτη 2021-2027 στοχεύει στο να βοηθήσει τους εθνικούς και άλλους φορείς στην Κύπρο να επιτύχουν εθνικού και ευρωπαϊκούς στόχους σε σχετικούς τομείς. Βασικός στόχος της Στρατηγικής είναι να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση, η οποία παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αναμένεται ότι η ΕΣΔΒΜ θα βελτιώσει τις προσπάθειες για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση ενηλίκων με χαμηλά προσόντα και χαμηλή ειδίκευση και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας, κυρίως μεταξύ των νέων.

Η Στρατηγική αποτελεί την αφετηρία για την υλοποίηση του οράματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για απρόσκοπτη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των πολιτών σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποβοηθώντας την προσωπική τους ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την οικονομική ανάπτυξη και ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας. Αναμένεται, επίσης, να ωφελήσει άλλες ομάδες όπως άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το εκπαιδευτικό σύστημα, που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (Not in Education, Employment or Training - NEETs) NEETs, μετανάστες/πρόσφυγες και ηλικιωμένους. Η Στρατηγική έχει θέσει ως οριζόντιους στρατηγικούς πυλώνες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και βιωσιμότητα, τη συμμετοχή και ισότητα, την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, την υγεία και ευημερία και την καλλιέργεια κουλτούρας διά βίου μάθησης.

Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του οράματος της ΕΣΔΒΜ 2021-2027, έχουν τεθεί οι ακόλουθες τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες ως βασικοί στόχοι για επίτευξη μέχρι το 2027: 1. Θέσπιση του πλαισίου διακυβέρνησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης που περιλαμβάνει ρυθμίσεις πολιτικής και σχέδια δράσης με σαφείς ρόλους των ενδιαφερόμενων μερών και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, 2. Μείωση της ανεργίας των νέων και αναβάθμιση των δεξιοτήτων/επανειδίκευση των νέων και του εργατικού δυναμικού μέσα από την παροχή ευκαιριών μάθησης που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και λαμβάνουν υπόψη την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, 3. Αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση με τη βελτίωση της ποιότητας του τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων, την παροχή κινήτρων σε άτομα και επιχειρήσεις, την εξάλειψη των εμποδίων, καθώς και τη μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση της ενημέρωσης και επικοινωνίας και 4. Βελτίωση της επαγγελματικής πρακτικής των εκπαιδευτών ενηλίκων και υποστήριξη των εκπαιδευτών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διά βίου μάθησης. Οι προτεραιότητες αυτές είναι απαραίτητες για την παροχή του μακροπρόθεσμου στρατηγικού πλαισίου της διά βίου μάθησης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση και χωρίς αποκλεισμούς και την καθοδήγηση των μελλοντικών δράσεων. Έχουν, δε, καθορισθεί, λαμβάνοντας υπόψη τρέχουσες εθνικές ανάγκες καθώς και ευρωπαϊκές προτεραιότητες και στόχους που απορρέουν από σχετικά προγράμματα, πρωτοβουλίες και μηχανισμούς (π.χ. Erasmus+, European Pillar of Social Rights, Digital Education Action Plan 2021-2027, European Education Area, European Skills Agenda, European Green Deal, Recovery and Resilience Facility).

Οι πιο πάνω στόχοι και προτεραιότητες θα επιδιωχθούν από τα μέλη της Εθνικής και Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης και τους κοινωνικούς εταίρους, με τη βοήθεια ενός Σχεδίου Δράσης που θα διευκολύνει το έργο των δύο Επιτροπών στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής, στη βάση των Βασικών Δεικτών Απόδοσης.

Η Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027 εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 (Αρ. Απόφ.: 93.682). Το ελληνικό κείμενο της ΕΣΔΒΜ παρατίθεται πιο κάτω:

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Εθνική Στρατηγική Διά Βίου Μάθησης 2021-2027 23/11/2022

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας