ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)

Ενδεικτικό Υλικό

Θεωρητική Κατεύθυνση

Κλάδος Ναυτιλιακά Επαγγέλματα
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ'
Έτος
Κοινά Μαθήματα
Κλάδου Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων
Βασικές Γνώσεις Πλοίου    
Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Συμβάσεις Ναυτιλίας      
Αγγλική Ναυτική Ορολογία I
Ασφάλεια και Υγεία στο Πλοίο I
Ναυπηγικό - Μηχανολογικό Σχέδιο

Ειδικότητα: Μηχανικός Πλοίων
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Μηχανικός Πλοίων Βασικά Στοιχεία Μηχανολογίας      
Μηχανολογικά Συστήματα Πλοίου      
Βασικές Μηχανές Πλοίου
Βασικές Αρχές Ασφάλειας Μηχανών
Ψυκτικά Συστήματα
Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου      
Μηχανές Πλοήγησης      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Ειδικότητα: Ναυτικός
Τεχνολογία και Εργαστήρια Κλάδου και Ειδικότητας Ενδεικτικό Υλικό
Α' Έτος Β' Έτος Γ' Έτος
Μαθήματα Ειδικότητας Ναυτικός Ναυτική Τέχνη    
Ναυσιπλοΐα      
Πυξίδα και Ηλεκτρονικά Όργανα
Ναύλωση Πλοίου
Ευστάθεια Πλοίου-Φορτώσεις      
Ναυσιπλοΐα-Μετεωρολογία      
Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών    

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας