ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τύποι δημοτικών σχολείων

Στην Κύπρο λειτουργούν δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία.

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία

Τα δημόσια δημοτικά σχολεία διαβαθμίζονται ως εξής:
  • Μονοδιδάσκαλα: Σχολεία με ένα τμήμα
  • Διδιδάσκαλα ή Διδιδάσκαλα ενισχυμένα: Σχολεία με δύο τμήματα
  • Τριδιδάσκαλα ή Τριδιδάσκαλα ενισχυμένα: Σχολεία με τρία τμήματα
  • Πολυδιδάσκαλα: Σχολεία με περισσότερα από τρία τμήματα.

Ο αριθμός των παιδιών στους διάφορους τύπους δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από εισήγηση του Υπουργού, αφού γίνει διαβούλευση με την Π.Ο.Ε.Δ. και τους οργανωμένους γονείς/κηδεμόνες.

Ο/Η διευθυντής/διευθύντρια κάθε σχολείου κατανέμει τα παιδιά του σχολείου σε τμήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σε σχολεία με 2-5 εκπαιδευτικούς συγκροτούνται τμήματα (συμπλέγματα) με συνδιδασκόμενες γειτονικές, συνήθως, τάξεις. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών/ριών στα αμιγή τμήματα είναι 25, ενώ στα συμπλέγματα τάξεων είναι 20.


Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία ιδρύονται και διέπονται από τον περί Ιδιωτικών Σχολείων Νόμο του 2019 και διακρίνονται σε τρεις τύπους: αυτού/ιδίου τύπου, παρομοίου τύπου και διάφορου τύπου. Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία λειτουργούν, βασικά, ως ιδιωτικά κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ελέγχονται και καθοδηγούνται από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Τα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία είναι δυνατόν να λειτουργούν τόσο με πρωινή όσο και με απογευματινή φοίτηση.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία".

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας