ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ηλικία Πρώτης Εγγραφής
Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.A.N.), με απώτερο στόχο τη συνέχιση της προσπάθειας που καταβάλλει για ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και έχοντας ως πρώτιστο μέλημά του το καλώς νοούμενο συμφέρον και την πρόοδο όλων των παιδιών, μελέτησε το θέμα της ηλικίας πρώτης εγγραφής στην προδημοτική τάξη και στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου. Στη βάση αυτών των δεδομένων, το Υ.Π.A.N. εξέτασε το θέμα της επέκτασης του ορίου ηλικίας και για τον σκοπό αυτό ετοίμασε σχετικό Κείμενο Πολιτικής. Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής, και αξιοποιώντας τις απόψεις που εξέφρασαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, το Υ.Π.A.N. προώθησε σχετική πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του με ημερομηνία 9 Ιανουαρίου 2018, αποφάσισε (Αρ. Απόφ. 84.078) τη σταδιακή αύξηση της ηλικίας πρώτης εγγραφής των παιδιών (α) στην προδημοτική τάξη, από 4 χρονών και 8 μηνών που ήταν μέχρι και τη σχολική χρονιά 2018-2019, σε 5 χρονών και (β) στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, από 5 χρονών και 8 μηνών, που ήταν μέχρι και τη σχολική χρονιά 2019-2020, σε 6 χρονών. Επομένως, όλα τα παιδιά θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τις συγκεκριμένες ηλικίες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν στο σχολείο.

Επιπλέον, με τον περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Τροποποιητικό Νόμο του 2024 [Ν.30(Ι)/2024] διαφοροποιείται, σταδιακά, η ηλικία υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από 4 και 8 μηνών σε 4 χρονών. Συγκεκριμένα:

  • Σχολική χρονιά 2024-2025: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 6 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2024.
  • Σχολική χρονιά 2025-2026: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 5 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2025.
  • Σχολική χρονιά 2026-2027: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 4 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.
  • Σχολική χρονιά 2027-2028: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 4 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2027.
  • Σχολική χρονιά 2028-2029: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 3 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2028.
  • Σχολική χρονιά 2029-2030: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 2 μηνών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2029.
  • Σχολική χρονιά 2030-2031: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 4 χρονών και 1 μηνός πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2030.
  • Σχολική χρονιά 2031-2032: Φοιτούν παιδιά που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των τεσσάρων χρονών πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2031.

Ως εκ τούτου δίνεται η δυνατότητα σε όλους/ες τους/τις ενδιαφερομένους/ες με την καταχώριση της ημερομηνίας γέννησης του παιδιού τους πιο κάτω, να ενημερώνονται για τη σχολική χρονιά κατά την οποία θα φοιτήσει στην υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, στην προδημοτική τάξη και στην Α' τάξη, ανάλογα.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας