ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Γενικές πληροφορίες για τα Ολοήμερα Σχολεία

Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ)

Περίοδος Λειτουργίας των ΕΟΣ
Η λειτουργία των ΕΟΣ συμβαδίζει με την περίοδο λειτουργίας των δημόσιων δημοτικών σχολείων. Τα ΕΟΣ λειτουργούν τέσσερις ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή), από τις 07:45 μέχρι τις 16:00 ή 15:05, και μία ημέρα (Τετάρτη) από τις 07:45 μέχρι τις 13:05.

Σίτιση των παιδιών στα ΕΟΣ
Στις τέσσερις ημέρες που υπάρχει και απογευματινή φοίτηση, προσφέρεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες γεύμα. Τη γενική ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών/μαθητριών κάθε ΕΟΣ φέρει η Συμβουλευτική Επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του διδακτικού προσωπικού, του Συνδέσμου Γονέων και της Σχολικής Εφορείας. Το κόστος του φαγητού καλύπτεται από τους γονείς/κηδεμόνες. Υπάρχουν πρόνοιες για κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους σίτισης για άπορα παιδιά (€470 για κάθε μαθητή/μαθήτρια τον χρόνο).

Περισσότερες πληροφορίες για τα ΕΟΣ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης .


Προαιρετικά Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (ΠΟΔΣ), Νηπιαγωγεία (ΠΟΝ), Ειδικά Σχολεία (ΠΟΕΕ)

Περίοδος Λειτουργίας των ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ
Η περίοδος λειτουργίας των ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ είναι από την πρώτη εβδομάδα Οκτωβρίου μέχρι την τελευταία εβδομάδα Μαΐου. Τα ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ λειτουργούν καθημερινά, από τις 13:05 μέχρι τις 16:00 ή μέχρι τις 15:05.

Η συμμετοχή των παιδιών στον θεσμό του ολοήμερου σχολείου είναι προαιρετική. Η φοίτηση, όμως, όσων παιδιών αποφασίσουν να συμμετέχουν στον θεσμό είναι υποχρεωτική.


Σίτιση των παιδιών στα ΠΟΔΣ/ΠΟΝ/ΠΟΕΕ
Τα έξοδα για τη σίτιση των παιδιών και όλες τις αναγκαίες διευθετήσεις για την προμήθεια/παρασκευή του γεύματος αναλαμβάνουν πλήρως οι γονείς των παιδιών. Το είδος του φαγητού και το πρόγραμμα σίτισης είναι σύμφωνο με σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Α.Ν.). Το Υ.Π.Α.Ν. επιχορηγεί το σιτηρέσιο περιορισμένου αριθμού άπορων παιδιών με το ποσό των €321 για κάθε παιδί τον χρόνο. Περισσότερες πληροφορίες για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Σημείο Επαφής
Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία
Τηλέφωνο: 22800878, 22800877, 22800803
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: eniaia-oloimera@schools.ac.cy

Πρoαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία
Τηλέφωνο: 22800795, 22809543
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: oloimero@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας