ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Δημοτική Εκπαίδευση

Εγγραφές/Μετεγγραφές μαθητών/ριών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία

Πληροφορίες για τις εγγραφές/μετεγγραφές


Ηλικία εγγραφής
 • Τα παιδιά εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που θα φοιτήσουν, έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 6 χρονών.
 • Σημειώνεται ότι η φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο, με βάση τον περί Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νόμο, είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά που διαμένουν στην Κύπρο γι’ αυτό και οι γονείς/κηδεμόνες που παραβαίνουν τον νόμο διώκονται ποινικά. Παιδί που συμπλήρωσε την ηλικία για εγγραφή στην Α΄ τάξη και έχει, κατά την κρίση των γονέων/κηδεμόνων του, ειδικά προβλήματα, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση να εγγραφεί στο δημοτικό σχολείο.


Χρόνος εγγραφής
 • Οι εγγραφές μαθητών/ριών σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων (Α΄- Στ΄) πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή και διά ζώσης τον Ιανουάριο. Για τις ημερομηνίες εγγραφών ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες από τα παιδιά τους που ήδη φοιτούν σε σχολείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Σε κανένα σχολείο δεν εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές του Ιανουαρίου γι’ αυτό όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους τον Ιανουάριο, υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο Σχολείο της περιοχής τους στο οποίο δεν δημιουργείται, με την εγγραφή του παιδιού τους, νέο τμήμα.
 • Μετά την περίοδο εγγραφών, κανένας/καμία διευθυντής/διευθύντρια σχολείου δεν δικαιούται να εγγράψει μαθητή/μαθήτρια. Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν για νέα εγγραφή ή μετεγγραφή μετά την περίοδο εγγραφών πρέπει να απευθύνονται στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.


Δικαίωμα εγγραφής
 • Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη, παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.


Εκπαιδευτικές περιφέρειες
 • Οι μαθητές/μαθήτριες, με βάση τον περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμο, πρέπει να εγγράφονται στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Μαθητές/Μαθήτριες από άλλες οδούς, στις περιπτώσεις των σχολείων πόλεων/δήμων/μεγάλων κοινοτήτων, και από άλλες κοινότητες στις περιπτώσεις των περιφερειακών σχολείων, μπορούν να εγγραφούν σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, νοουμένου ότι εξασφαλίσουν μετεγγραφή από το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και αφού εγγραφούν αρχικά στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.
 • Οι εγγραφές όλων των μαθητών/ριών γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες αναρτώνται στο διαδίκτυο περί τα τέλη Δεκεμβρίου πριν τον Ιανουάριο που θα γίνουν οι εγγραφές.
 • Κάθε μαθητής/μαθήτρια που εγγράφεται για πρώτη φορά σε Δημοτικό Σχολείο, πρέπει απαραίτητα να εγγράφεται στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας, έστω και αν σκοπεύει να ζητήσει μετεγγραφή. Καμία αίτηση για μετεγγραφή δεν εξετάζεται, αν ο/η μαθητής/μαθήτρια δεν είναι εγγεγραμμένος/η στο Δημοτικό Σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας.
 • Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις παιδιών Α΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου που ενδιαφέρονται για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο στο οποίο φοιτούν μεγαλύτερα αδέρφια (στις τάξεις Α΄- Ε΄), η εγγραφή, σε περίπτωση που δεν είναι η εκπαιδευτική τους περιφέρεια, γίνεται χωρίς να απαιτείται να μπουν στη διαδικασία μετεγγραφής.


Απαραίτητα πιστοποιητικά για εγγραφή
 • Για μαθητές/μαθήτριες που θα εγγραφούν για πρώτη φορά είναι απαραίτητη η προσκόμιση των πιο κάτω εντύπων/πιστοποιητικών:

  1. Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)»: Το Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 11 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρέπει να συμπληρώνεται από όλους τους γονείς/κηδεμόνες που αιτούνται για εγγραφή του παιδιού τους για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο Δημοτικό Σχολείο.

  2. Πιστοποιητικό Γέννησης/Διαβατήριο: Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο και θα εγγραφούν για πρώτη φορά, απαιτείται να προσκομιστεί επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης. Για παιδιά που γεννήθηκαν εκτός Κύπρου, απαιτείται να προσκομιστεί επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν. Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό. Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μαζί τους, οι μαθητές/μαθήτριες εγγράφονται αφού σημειωθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο/α λειτουργό. Συστήνεται, επίσης, η μετάφραση των εγγράφων αυτών στα ελληνικά ή αγγλικά.

  3. Λογαριασμοί που αποδεικνύουν την οδό κατοικίας: Τονίζεται ότι κατά τις εγγραφές είναι απαραίτητη η προσκόμιση, μαζί με τα προαναφερθέντα έγγραφα, δύο λογαριασμών (σκυβάλων και πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος) που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας του/της μαθητή/μαθήτριας. Αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν επιπρόσθετα από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο. Επίσης, αν υπάρχουν περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που μετοίκησαν πρόσφατα και δεν έχουν λογαριασμό σκυβάλων θα πρέπει να προσκομίσουν την άδεια οικοδομής και πρόσφατο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος.

  Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Προδημοτικής τάξης και Α΄ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια που φοιτούν στο ίδιο σχολείο (στις Τάξεις Α΄ - Ε΄ του Δημοτικού κατά την παρούσα σχολική χρονιά) γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.


  4. Αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή των σχετικών σελίδων του Βιβλιαρίου Υγείας όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του.

 • Σημειώνεται ότι κατά την έναρξη της φοίτησης του παιδιού στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τον Σεπτέμβριο, είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου Ενδεικτικού Φοίτησης στην Προδημοτική Τάξη από εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο. Κατάλογος των εγκεκριμένων Κοινοτικών και Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Γι’ αυτό σε περίπτωση που κατά την υποβολή αίτησης για εγγραφή του παιδιού στο Δημοτικό (τον Ιανουάριο), διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο:
  α) ενημερώνεται άμεσα ο/η γονέας/κηδεμόνας ο/η οποίος/α με τη σειρά του/της, θα πρέπει να εγγράψει το παιδί του/της σε άλλο Νηπιαγωγείο το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και
  β) εγγράφεται προσωρινά ο/η μαθητής/μαθήτρια στην Α΄ τάξη, μέχρι ο/η γονέας/κηδεμόνας να παρουσιάσει πιστοποιητικό εγγραφής του παιδιού του σε εγκεκριμένο Νηπιαγωγείο.
 • Όλα τα πιο πάνω έντυπα/πιστοποιητικά παραδίδονται από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχολείο κατά την εγγραφή του παιδιού τους.


Μετεγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά
 • Αιτήσεις για μετεγγραφή, για εγγραφή δηλαδή σε σχολείο που δεν είναι η εκπαιδευτική περιφέρεια του παιδιού, υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας. Το Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 33 «Αίτηση για μετεγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική Τάξη) Άλλης Περιοχής» μπορεί να εξασφαλιστεί από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Νέες εγγραφές/μετεγγραφές, για λόγους μετοίκησης κατά την περίοδο των εγγραφών, γίνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου στο οποίο υπάρχει πρόθεση να μετεγγραφεί το παιδί, έπειτα από την προσκόμιση στοιχείων τα οποία να αποδεικνύουν τη μετακίνηση/μετοίκηση των γονέων/κηδεμόνων.
 • Σημειώνεται, όμως, ότι μετεγγραφές για άλλους λόγους ή για λόγους μετοίκησης που δημιουργούν στεγαστικά ή άλλα προβλήματα στο σχολείο γίνονται δεκτές, μόνο ύστερα από έγκριση του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας.
 • Τα πιο πάνω ισχύουν μόνο για την περίοδο εγγραφών του Ιανουαρίου. Όσοι γονείς/κηδεμόνες παρουσιαστούν, για οποιοδήποτε λόγο, για εγγραφή/μετεγγραφή του παιδιού τους μετά την περίοδο εγγραφών, πρέπει να αποταθούν στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.
 • Τα σχολεία και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/ριών ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγκεκριμένες μετεγγραφές μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.
 • Πριν την επιβεβαίωση των εγγραφών, η οποία γίνεται συνήθως εντός Απριλίου, τα σχολεία και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που υπέβαλαν εκπρόθεσμα αίτηση για εγγραφή/μετεγγραφή ή υπέβαλαν ενστάσεις, ενημερώνονται για τις εγκεκριμένες ή μη εγγραφές/μετεγγραφές.


Επανάληψη τάξης (Στασιμότητα) - Αναστολή Φοίτησης - Παράταση Φοίτησης
 • Ένα παιδί μπορεί να υποχρεωθεί να φοιτήσει στην ίδια τάξη (στάσιμο) για δεύτερο κατά συνέχεια χρόνο, κατόπιν εισήγησης του σχολείου, μετά από πλήρη προσδιορισμό του συμφέροντος του/της μαθητή/μαθήτριας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό σχολείο έπειτα από έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης και ενημέρωση του σχολείου και του/της γονέα ή κηδεμόνα/ος.
 • Αν κατά την κρίση του/της υπεύθυνου/ης νηπιαγωγού και της διευθύντριας του νηπιαγωγείου, ένα παιδί που έχει ηλικία ίση ή μεγαλύτερη από την ηλικία εισδοχής σε δημοτικό σχολείο αυτό πρέπει να παραμείνει στο νηπιαγωγείο, τότε γίνεται εισήγηση της διευθύντριας του νηπιαγωγείου για αναστολή φοίτησής του. Έπειτα από έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης, μπορεί να εξασφαλιστεί η αναστολή φοίτησης του παιδιού στην Α΄ τάξη δημοτικού, για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης για δεύτερο έτος, νοουμένου ότι αποδεδειγμένα η παραμονή του παιδιού στο νηπιαγωγείο θα έχει εκπαιδευτικό όφελος γι’ αυτό.
 • Αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησης του παιδιού, αυτό έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, μπορεί να δοθεί παράταση φοίτησης έπειτα από αίτημα του/της γονέα/κηδεμόνα και έγκριση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης. Η παράταση φοίτησης στο δημοτικό σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Οι αιτήσεις για Παράταση Φοίτησης (Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 35) υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες προς τα Δημοτικά Σχολεία, όπου φοιτούν τα παιδιά τους, την περίοδο των εγγραφών του Ιανουαρίου. .
 • Η ενημέρωση των Δημοτικών Σχολείων και των γονέων/κηδεμόνων από τα Επαρχιακά Γραφεία για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες Παρατάσεις Φοίτησης γίνονται μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ενώ η ενημέρωση των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες Αναστολές Φοίτησης και η ενημέρωση των Δημοτικών Σχολείων για τις εγκεκριμένες και μη εγκεκριμένες στασιμότητες γίνεται πριν την επιβεβαίωση των εγγραφών, η οποία πραγματοποιείται συνήθως εντός Απριλίου.

Εμβόλια μαθητών/ριών πριν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο
 • Με την είσοδό τους στο Δημοτικό Σχολείο, μέχρι την ηλικία των 5-6 χρόνων, τα παιδιά συστήνεται να έχουν καλυφθεί με τα ακόλουθα εμβόλια:
  1. Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (D.T.P ή D.T.aP)
  2. Πολιομυελίτιδας (Polio)
  3. Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (M.M.R.)
  4. Ηπατίτιδας Β (Hep B)
  5. Μηνιγγιτιδόκοκκου C συζευγμένο (Men C) / Άλλο εμβόλιο που περιέχει τον Μηνιγγιτιδόκοκκο C
  6. Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας τύπου b (Hib) *
  7. Πνευμονιόκοκκου συζευγμένο (PCV) *
  *Τα εμβόλια Hib και PCV συστήνεται να χορηγούνται μέχρι την ηλικία των 5 ετών (έναρξη εμβολιασμού από την ηλικία των 2 μηνών)
 • Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την εγγραφή των παιδιών τους, πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο των σχετικών σελίδων του Βιβλιαρίου Υγείας ή της Κάρτας Εμβολιασμού όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του.


Επιβεβαίωση εγγραφών
 • Η επιβεβαίωση των εγγραφών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή και διά ζώσης συνήθως τον Απρίλιο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όλοι οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να επιβεβαιώσουν την εγγραφή του/των παιδιού/ών τους, για να διασφαλιστεί η θέση του/τους στο συγκεκριμένο σχολείο.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας