ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εγγραφές στα δημοτικά σχολεία

Οι εγγραφές των μαθητών/ριών στα δημοτικά σχολεία γίνονται τον Ιανουάριο ηλεκτρονικά ή/και διά ζώσης με διαδικασία που καθορίζει η αρμόδια αρχή, και σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης με σχετική απόφασή του. Η επιβεβαίωση των εγγραφών γίνεται, ηλεκτρονικά ή/και διά ζώσης με διαδικασία που καθορίζει η αρμόδια αρχή, σε ημερομηνίες που καθορίζει κάθε χρόνο ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από την πιο πάνω πρόνοια είναι δυνατό να εξαιρεθούν, με απόφαση του/της οικείου/ας Πρώτου/ης Λειτουργού Εκπαίδευσης, παιδιά που για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν κατά τον πιο πάνω χρόνο.

Κάθε μαθητής/μαθήτρια εγγράφεται στο δημοτικό σχολείο της εκπαιδευτικής του/της περιφέρειας.

Εκπρόθεσμες εγγραφές σε συγκεκριμένα σχολεία γίνονται νοουμένου ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και δεν απαιτείται η δημιουργία νέου τμήματος.


Κατώτατη και ανώτατη ηλικία παιδιών για εγγραφή και φοίτηση, υποχρεωτική εκπαίδευση και διαδικασία

Κανένα παιδί δεν εγγράφεται σε δημοτικό σχολείο, εκτός αν, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή, έχει συμπληρώσει την ηλικία που εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 84.078 και ημερομηνία 9.1.2018 καθορίστηκε η ηλικία των 6 χρονών ως ηλικία φοίτησης στο δημοτικό σχολείο αντί η ηλικία των 5 8/12 χρονών που ίσχυε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Η εφαρμογή της Απόφασης για το δημοτικό σχολείο άρχισε να εφαρμόζεται τον Σεπτέμβριο του 2020. Δηλαδή, τη σχολική χρονιά 2020-2021 γράφτηκαν στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά τα οποία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 5 10/12 χρονών ενώ από τη σχολική χρονιά 2021-2022 και έπειτα, εγγράφονται στην Α’ τάξη του δημοτικού σχολείου τα παιδιά τα οποία πριν από την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς που θα φοιτήσουν θα έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 6 χρονών. Κάθε παιδί το οποίο πληροί την πιο πάνω προϋπόθεση υποχρεούται να εγγραφεί σε δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμων του 1993 έως 2024.

Κάθε παιδί που γεννήθηκε στην Κύπρο και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά για εγγραφή πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται σύμφωνα με τον νόμο. Κάθε παιδί που γεννήθηκε στο εξωτερικό πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης ή άλλο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο) που να έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή και το οποίο να επιβεβαιώνει την ημερομηνία γέννησης και να ικανοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν είναι αρμοδίως και κατάλληλα πιστοποιημένα.

Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά γέννησης επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αφού το σχολείο φωτοτυπήσει το πιστοποιητικό και σφραγίσει το αντίγραφο με τη σφραγίδα του σχολείου.

Κανένα παιδί δεν γίνεται δεκτό για εγγραφή ή συνέχιση της φοίτησής του σε Δημοτικό Σχολείο:
  • αν πήρε απολυτήριο τέτοιου σχολείου
  • αν κατά την 1η Σεπτεμβρίου της σχολικής χρονιάς για την οποία γίνεται η εγγραφή ή ζητείται η συνέχιση της φοίτησής του έχει ηλικία μεγαλύτερη των 13 χρονών, εκτός εάν, έπειτα από αίτημα του γονέα/κηδεμόνα, εξασφαλιστεί γραπτή έγκριση από τον/την οικείο/α Πρώτο/η Λειτουργό Εκπαίδευσης για παράταση φοίτησης, που δεν υπερβαίνει το ένα έτος.


Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστoσελίδα "Εξυπηρέτηση του Πολίτη - Δημοτική Εκπαίδευση".

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας