ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΕΘΕΕ) 2014-2015

Σχέδιο Δράσης

Αναλυτικό Πρόγραμμα για Ψηφιακές Δεξιότητες

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης εκπονήθηκε Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων σε ενήλικες με χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινή διδακτική πρακτική των εκπαιδευτών ενηλίκων, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων της Κύπρου που συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα.

Αναλυτικό Πρόγραμμα


Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού