Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υ.Π.Α.Ν.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο. Αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, διαφορετικές πληροφορίες, οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Το άρθρο 8 (παράγραφος 1) του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και το άρθρο 16 (παράγραφος 1) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Οι αρχές και οι κανόνες για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν θα πρέπει, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής, να σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες τους, ιδίως το δικαίωμά τους στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Είναι τεχνολογικά ουδέτερος και εφαρμόζεται τόσο στην αυτοματοποιημένη όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα οργανώνονται βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων (π.χ. αλφαβητική σειρά). Επίσης, δεν έχει σημασία ο τρόπος που αποθηκεύονται τα δεδομένα – σε σύστημα τεχνολογίας πληροφοριών, μέσω βιντεοεπιτήρησης ή σε έντυπη μορφή. Σε όλες τις περιπτώσεις τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υπόκεινται στις απαιτήσεις προστασίας που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Παραδείγματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Όνομα και επώνυμο
 • Διεύθυνση κατοικίας
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση, π.χ. όνομα.επώνυμο@εταιρεία.com
 • Αναγνωριστικός αριθμός κάρτας
 • Δεδομένα τοποθεσίας (π.χ. η λειτουργία δεδομένων τοποθεσίας σε κινητό τηλέφωνο)
 • Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)
 • Αναγνωριστικό cookie
 • Το αναγνωριστικό διαφήμισης του τηλεφώνου σας
 • Δεδομένα σχετικά με την υγεία*, δεδομένα που φυλάσσονται από νοσοκομείο ή γιατρό, που θα μπορούσαν να είναι ένα σύμβολο που προσδιορίζει αποκλειστικά ένα άτομο
 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις*
 • Συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση*
 • Γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ταυτοποίηση ενός ατόμου*
 • Δεδομένα σχετικά με τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό ενός ατόμου*.

* Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σημειώνονται με (*), θεωρούνται «ευαίσθητα» και υπόκεινται σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις επεξεργασίας.

Νομοθεσία

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018) 31/10/2023
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 31/10/2023

Πολιτική Απορρήτου

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υ.Π.Α.Ν. 31/10/2023

Ενημέρωση

Αριθμός Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
YPP13121 Προστασία προσωπικών δεδομένων μαθητών/τριών και προσωπικού των σχολικών μονάδων 11/11/2021

Συνδέσεις

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 31/10/2023

Επικοινωνία

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Υ.Π.Α.Ν.
Ανδρέας Φίλιππου - ΠΛΕ, Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου
1434 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22800634
Τηλεμοιότυπο: 22800638
Ηλ. Tαχυδρομείο: prosopika-dedomena@schools.ac.cy


Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας