ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΟικοσελίδαΤο Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων (ΓΕΔΥ) λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2009. Αποστολή του είναι να συμβάλει στη γόνιμη και όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στις ευρωπαϊκές και διεθνείς υποθέσεις.

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020, το Γραφείο μετονομάστηκε σε Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ) και ανέλαβε επιπρόσθετα, τη διαχείριση ζητημάτων και την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών που σχετίζονται με τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ παρακολουθεί τα θέματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα διάφορα όργανά της, από τη συμμετοχή της στους διεθνείς οργανισμούς αλλά και από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διάφορες Διεθνείς Συμβάσεις. Το Γραφείο εργάζεται για την έγκαιρη, επαρκή και αποτελεσματική συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στο ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και στόχος του είναι η μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη δράση αυτή, στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Νεολαίας και του Αθλητισμού.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις, Τμήματα και Υπηρεσίες του ΥΠΠΑΝ, το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Διπλωματικές Αποστολές της Κύπρου στο εξωτερικό, τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, στη Γενεύη και αλλού. Επιπλέον, επιδιώκοντας την επίτευξη εσωτερικού συντονισμού εντός του ΥΠΠΑΝ στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, συνεργάζεται με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και άλλα κυβερνητικά Τμήματα, όπως τον Τομέα Οπτικοακουστικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Τμήμα Αρχαιοτήτων ή/και άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό που ασχολούνται με ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα.

Το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ προωθεί την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών στην Κύπρο, σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, συντονίζει τη συμμετοχή του ΥΠΠΑΝ στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και συνθέτει εκθέσεις/αναφορές για θέματα που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών. Επιπλέον, προωθεί τις πολιτικές αποφάσεις, τις συστάσεις και τα συμπεράσματα που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές, με στόχο την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών.

Στις αρμοδιότητές του εμπίπτει και ο συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύναψη και την ανανέωση συμφωνιών και συμβάσεων μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και των αντίστοιχων Υπουργείων και Ιδρυμάτων των ξένων χωρών.

Συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΓΓΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών για την προετοιμασία και ανάλυση των ευρωπαϊκών θεμάτων και τον συντονισμό στη διαμόρφωση και υποβολή των θέσεων της Κύπρου στις Βρυξέλλες, στα θέματα της αρμοδιότητάς του. Λειτουργεί διαμεσολαβητικά στην επικοινωνία μεταξύ του ΥΠΠΑΝ και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, με σκοπό την προώθηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων της ΕΕ.

Επίσης, βασική προτεραιότητα του γραφείου αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχής του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου στη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, το ΓΕΔΥ/ΔΒΜΕΕ .συντονίζει την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής Διά Βίου Μάθησης για τα έτη 2021-2027, σε συνεργασία με τα μέλη της Εθνικής και Τεχνικής Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης. Επίσης, μέσα από την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την παρακολούθηση σχετικών δράσεων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών, ενισχύει και προωθεί πολιτικές και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση του τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και της διά βίου μάθησης εντός και εκτός του ΥΠΠΑΝ και τον πιο αποτελεσματικό συντονισμό των σχετικών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει δίκτυα και συνεργασίες με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή καλών πρακτικών και αμοιβαία μάθηση. Τέλος, το ΓΕΔΥ/ΔΜΒΕΕ έχει δρομολογήσει τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ενήλικες και παιδιά, μέσα από τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα (ΑΒΠ) του ΥΠΠΑΝ και την καλύτερη οργάνωση και τον συντονισμό τους, ώστε να διαμορφωθούν κοινές διαδικασίες και να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας τους, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και υπηρεσίες των εν λόγω Προγραμμάτων.
 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας