ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2022-2023Το νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΘΕΕ), το οποίο ανανεώθηκε τον Νοέμβριο του 2021 από τους Υπουργούς Παιδείας των Κρατών Μελών της ΕΕ, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτυχθεί η εκπαίδευση των ενηλίκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2030. Ο πρωταρχικός στόχος του νέου ΕΘΕΕ 2021-2030 είναι η αύξηση και η βελτίωση της παροχής, της προώθησης και της αξιοποίησης ευκαιριών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης για όλες και όλους. Εμπίπτει στις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου Δεξιοτήτων και του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 2025 περί του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης και πέραν αυτού (2021-2030).

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε Κράτος Μέλος και σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες, τα Κράτη Μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους ακόλουθους τομείς για την περίοδο 2021-2030:
  • Ενίσχυση της διακυβέρνησης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
  • Αύξηση της προσφοράς και αξιοποίηση ευκαιριών διά βίου μάθησης
  • Βελτίωση της ευελιξίας και της προσβασιμότητας και ευελιξίας
  • Βελτίωση της διασφάλισης της ποιότητας, ισότητας, ένταξης και επιτυχίας στην εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) υλοποίησε για την περίοδο 2012-14 Έργο με στόχο την ενημέρωση του ενήλικου πληθυσμού της Κύπρου για τα οφέλη από τη συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων καθώς και τις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Για την περίοδο 2014-15 υλοποιήθηκε Έργο με στόχο την ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση και την ανάπτυξη των βασικών τους δεξιοτήτων.

Για την περίοδο 2017-19 το Έργο που υλοποίησε το ΥΠΑΝ έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των προσπαθειών για την εισαγωγή του νέου πλαισίου λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών καθώς και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των ενήλικων εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτών ενηλίκων.

Τέλος, για την περίοδο 2020-2021 το ΥΠΑΝ συνέχισε τις προσπάθειες των προηγούμενων Έργων ως προς την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων, στοχεύοντας στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού που αναρτήθηκε σε ειδικά σχεδιασμένη διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα.

Το νέο Έργο για τα έτη 2022-2023 έχει δομηθεί στις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Έργου για τα έτη 2020-2021 και στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενήλικων εκπαιδευομένων.

Μεταξύ άλλων, το έργο στοχεύει στην:
  • Ενίσχυση των  δυνατοτήτων της Πλατφόρμας Moodle, εισάγοντας νέα διαδικτυακά μαθήματα, καθώς και εισαγωγή της σύγχρονης μάθησης στα χαρακτηριστικά της για πρόσβαση των ενήλικων εκπαιδευομένων.
  • Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτών ενηλίκων, μέσω επιμόρφωσης σε σχέση με τις ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων εκπαιδευομένων καθώς και της ανάπτυξης διαδικτυακού μαθήματος MOOC για εκπαιδευτές που διδάσκουν βασικές δεξιότητες σε ενήλικες.
  • Ενίσχυση των συνεργειών και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων φορέων εντός και εκτός του ΥΠΠΑΝ που προσφέρουν εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, κυρίως με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων.

Διαχρονικοί στόχοι των Έργων που υλοποιούνται είναι να γίνει η Εκπαίδευση Ενηλίκων και τα οφέλη της ορατά στον ενήλικο πληθυσμό της Κύπρου και να ενισχυθεί η συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.

Ο προϋπολογισμός του Έργου για τα έτη 2022-2023 ανέρχεται σε €246.648 (80% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 20% από Εθνικούς πόρους).


Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας