ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Νομοθεσία
   
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού