ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Φοιτητικά Επιδόματα

Μόνιμοι κάτοικοι

Βάσει του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015(Ν. 203(Ι)/2015) καθώς επίσης και σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη περιουσιακά και εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, για επιδότηση συγκεκριμένων αναγκών. Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που προσμετρά τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η μοριοδότηση της αίτησης θα γίνεται με στόχο την κατάταξη όλων των δικαιούχων αιτητών κατά προτεραιότητα (βάσει του συνόλου των μορίων που συγκεντρώνει ο αιτητής). Η υποβολή αίτησης για οικονομική ενίσχυση, δεν εξυπακούει κατ΄ ανάγκη την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης, έστω και αν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού αιτητών σε σχέση με τα ποσά που διατίθενται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που το ύψος των επιδομάτων προς τους δικαιούχους είναι μεγαλύτερο από τα διαθέσιμα κονδύλια, θα αποκλείονται τα άτομα που έχουν συγκεντρώσει τα λιγότερα μόρια. Αναλυτικότερα, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Περιουσιακά κριτήρια:
Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:
 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα μοριοδοτείται. Θα αποτελεί μόνο προϋπόθεση για διεκδίκηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Εισοδηματικά κριτήρια:
Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €39.000,00 (τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ), όταν αυτή έχει μέχρι και δύο τέκνα. Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ) κατά €3.000 (τρεις χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Η μοριοδότηση της οικονομικής κατάστασης της οικογένειας των αιτητών γίνεται με βάση το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας. Για τον καθορισμό του κατά κεφαλήν ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος, υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα και διαιρείται με τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας (αιτητής/τρια, σύζυγος, εξαρτώμενα τέκνα) όπως, όλα τα πιο πάνω ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015.


Κατά κεφαλήν εισόδημα Μόρια
19.501 και άνω
€ 18.001 - € 19.500
€ 17.001 - € 18.000
€ 16.001 - € 17.000
€ 15.001 - € 16.000
€ 14.001 - € 15.000
€ 13.001 - € 14.000
€ 12.001 - € 13.000
€ 11.001 - € 12.000
€ 10.001 - € 11.000
€ 9.001 - €10.000
€ 8.501 - € 9.000
€ 8.001 - € 8.500
€ 7.501 - €.8.000
€ 7.001 - € 7.500
€ 6.501 - € 7.000
€ 6.001 - € 6.500
€ 5.501 - € 6.000
€ 5.001 - € 5.500
€ 4.501 - € 5.000
€ 4.001 - € 4.500
€ 3.501 - € 4.000
€ 3.001 - € 3.500
€ 2.501 - € 3.000€   
0     - € 2.500
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Κοινωνικά Κριτήρια:
Στην αξιολόγηση των αιτήσεων θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά προβλήματα/προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του, νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Σημειώνεται ότι θα λαμβάνεται υπόψη και κατά πόσο ο φοιτητής προέρχεται από οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Συγκεκριμένα, θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω προβλήματα, που συγκεντρώνουν τα ακόλουθα μόρια βαθμολογίας το καθένα, σε κλίμακα 1-10 μορίων:


Κοινωνική Κατάσταση - Προβλήματα Υγείας Μόρια Απαραίτητα Πιστοποιητικά (όπου κρίνεται απαραίτητο – βλ. σημειώσεις πιο κάτω)
1. Ο φοιτητής είναι:
α) ορφανός από τον ένα γονέα
β) ορφανός από τους δύο γονείς

5
10
Πιστοποιητικό θανάτου
2. Τέκνο αγνοουμένου/ πεσόντος 8 Πληροφόρηση μέσω διασύνδεσης αρχείων
3. Μονογονεϊκή οικογένεια 5 Πληροφόρηση μέσω διασύνδεσης αρχείων
4. Διαζύγιο 1 Αντίγραφο Διαζυγίου
5. Οι γονείς ή ο ίδιος ο φοιτητής ή άλλο εξαρτώμενο μέλος λαμβάνουν Δημόσιο βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ή/και Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας 5 Πληροφόρηση μέσω διασύνδεσης αρχείων
6. Ο φοιτητής ανήκει σε προσφυγική οικογένεια 1 Αντίγραφο προσφυγικής ταυτότητας
7. Ο φοιτητής είναι τέκνο εγκλωβισμένων γονέων 10
(5 ανά γονέα)
Σχετικό πιστοποιητικό από Επιτροπή Ανθρωπιστικών Θεμάτων
8. Οι γονείς πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή σοβαρή αναπηρία (Λήπτες σύνταξης ανικανότητας με ποσοστό ανικανότητας τουλάχιστον 75% ή σύνταξης αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 60% από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) η οποία επηρεάζει αποδεδειγμένα αρνητικά την ικανότητα για εργασία:
α) ένας γονέας
β) δύο γονείς
5
10
Πληροφόρηση μέσω διασύνδεσης αρχείων
9. Ο φοιτητής πάσχει από σοβαρό πρόβλημα υγείας 5 Ιατρικές βεβαιώσεις από κρατικό ιατρικό λειτουργό
10. Ο φοιτητής ανήκει σε οικογένεια με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα
Εάν τα εξαρτώμενα τέκνα είναι περισσότερα από 3 τότε για κάθε επιπλέον τέκνο (4ο, 5ο, κτλ) η οικογένεια λαμβάνει και ένα επιπλέον μόριο
3

(+1 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του 3ου τέκνου)
Πιστοποιητικά γέννησης τέκνων

Σημειώσεις - Περιορισμοί:
 • Όπου είναι εφικτό, θα λαμβάνεται πληροφόρηση μέσω διασυνδεδεμένων αρχείων της δημόσιας υπηρεσίας και ο αιτητής δεν θα πρέπει να προσκομίζει πιστοποιητικά/βεβαιώσεις. Λεπτομέρειες για τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις που θα πρέπει να προσκομίσει ο αιτητής θα αναγράφονται στην αίτηση ή σε σχετικές ανακοινώσεις του Υ.Π.Π.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι ορφανός αλλά ο γονέας είναι ξανά παντρεμένος δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι παντρεμένος και έχει δημιουργήσει την δική του οικογένεια και πάλι δεν παίρνει τη μοριοδότηση για ορφάνια.
 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής προέρχεται από διαζευγμένη οικογένεια, αλλά ο γονέας που διαμένει μαζί με τον φοιτητή είναι ξανά παντρεμένος, δεν παίρνει τη μοριοδότηση.
 • Υιοθετείται ο ορισμός του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου βάσει του οποίου μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο οποιουδήποτε φύλου, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και διαβιεί μόνος του λόγω του ότι είναι άγαμος γονέας, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριο.
 • Μοριοδότηση ως μονογονεϊκή οικογένεια θα δίνεται εάν η μητέρα ή ο πατέρας του φοιτητή λάμβανε επίδομα μονογονιού κατά το 2018 από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Σε περίπτωση που η μητέρα ή ο πατέρας έχουν συνάψει νέο γάμο, δεν θα δίνεται μοριοδότηση ως μονογονεϊκή οικογένεια, έστω και αν η μητέρα ή ο πατέρας λάμβαναν επίδομα μονογονιού κατά το 2018.
 • Σε περίπτωση που το επίδομα μονογονιού το λαμβάνει ο φοιτητής ο οποίος είναι άγαμος και η αίτηση υποβάλλεται από τους γονείς του ως οι πρόνοιες του περί Κρατικής Μέριμνας Νόμου του 2015, η οικογένεια δεν θα μοριοδοτείται ως μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας ή/και αναπηρίας του φοιτητή, δίνεται η μοριοδότηση, μόνο εάν επισυνάπτονται επίσημα ιατρικά δικαιολογητικά από κρατικό ιατρικό λειτουργό, τα οποία δηλούν με σαφήνεια το μέγεθος του προβλήματος. Δε λαμβάνονται υπόψη, σε καμία περίπτωση, προβλήματα υγείας των αδερφιών του φοιτητή.

Μορφή φοιτητικών επιδομάτων και ανώτατο ύψος για κάθε επίδομα:
Η οικονομική στήριξη θα καλύπτει τα έξοδα του φοιτητή για ένα ακαδημαϊκό έτος, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Επίδομα στέγασης €1.800 (€150 Χ 12 μήνες)
Επίδομα σίτισης €1.092 (€7 Χ 156 μέρες/έτος)
Επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων Μέχρι €300
Επίδομα αγοράς ή αναβάθμισης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) Μέχρι €500

Σημειώσεις - Περιορισμοί:
 • Προτίμηση για Η/Υ μπορούν να σημειώσουν μόνο φοιτητές που βρίσκονται στο πρώτο έτος σπουδών.
 • Ο αιτητής θα μπορεί να σημειώσει με ? σε από μία (1) έως τέσσερεις (4) προτιμήσεις για πρωτοετείς φοιτητές και από μία (1) έως τρεις (3) προτιμήσεις για φοιτητές άλλων ετών φοίτησης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση διεκδίκησης του επιδόματος στέγασης είναι η απόσταση προσωρινής διαμονής του φοιτητή (η οποία πρέπει να βρίσκεται κοντά στο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτά) από τη μόνιμη κατοικία του, να απέχει τουλάχιστον 30 χιλιόμετρα. Σημειώνεται ότι, το επίδομα στέγασης θα παραχωρείται σε όλους τους δικαιούχους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ενοικιάζουν στις εστίες των Δημοσίων Πανεπιστημίων της Κύπρου και των Δημοσίων Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου νοουμένου ότι επισυνάψουν τα σχετικά πιστοποιητικά. Επισημαίνεται ότι, το επίδομα στέγασης θα παραχωρείται στους δικαιούχους χωρίς να γίνεται μοριοδότηση της απόστασης της προσωρινής διαμονής του φοιτητή για σπουδές από τη μόνιμη του κατοικία. Οι αποστάσεις σε χιλιόμετρα θα επιβεβαιώνονται αποκλειστικά με βάση σχετικό οδηγό του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.
 • Το επίδομα στέγασης θα παραχωρείται μόνο για τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους για τους οποίους ο φοιτητής κατέβαλλε το σχετικό μηνιαίο ενοίκιο και οι οποίοι αναγράφονται και στο ενοικιαστήριο έγγραφο, με μέγιστη επιχορήγηση 12 μηνών. Το επίδομα στέγασης υπολογίζεται ανά μήνα. Σε περίπτωση που το ύψος του μηνιαίου ενοικίου που καταβάλλει ο φοιτητής είναι μικρότερο των 150 ευρώ θα παραχωρείται ως επίδομα στέγασης ποσό ίσο με το ύψος του μηνιαίου ενοικίου που κατέβαλλε ο φοιτητής κατά τους μήνες του ακαδημαϊκού έτους που ενοικίαζε.
 • Το ύψος του επιδόματος στέγασης για τους δικαιούχους πρόσφυγες φοιτητές θα συναθροίζεται με το ποσό της επιδότησης ενοικίου που δικαιούνται οι πρόσφυγες φοιτητές από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, έτσι ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό που θα καταβάλλεται να μην ξεπερνά τα 150 ευρώ.
 • Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι για την εξασφάλιση του επιδόματος στέγασης, οι δικαιούχοι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, πρέπει να προσκομίσουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του υποστατικού που ενοικιάζουν (στο όνομα του φοιτητή ή των γονιών του) πιστοποιημένο ή χαρτοσημασμένο από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή. Για τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, γίνονται αποδεκτά και ενοικιαστήρια έγγραφα χωρίς χαρτοσήμανση/πιστοποίηση, νοουμένου ότι θα υποβληθούν και πρωτότυπες αποδείξεις πληρωμής ενοικίου και λογαριασμού ρεύματος ή νερού ή τηλεφώνου, στις οποίες θα φαίνεται το όνομα του φοιτητή.
 • Όσοι φοιτητές είχαν δικαίωμα να λάβουν κουπόνια σίτισης από τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και τις Δημόσιες Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης του επιδόματος σίτισης.
 • Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι για την εξασφάλιση του επιδόματος για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις αγοράς (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) με ημερομηνία αγοράς και πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2018 μέχρι και 15 ημέρες μετά την δημοσίευση του καταλόγου των φοιτητικών επιδομάτων. Εφόσον ανακοινωθούν οι δικαιούχοι, για την εξασφάλιση του επιδόματος για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων, οι αιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπες ονομαστικές αποδείξεις αγοράς (στο όνομα του φοιτητή ή του γονέα) στις οποίες θα αναφέρονται και τα βιβλία που έχουν αγοραστεί, με ημερομηνία αγοράς και πληρωμής από την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019. Νοείται ότι η συνολική δαπάνη δε θα ξεπερνά τα €500 για την αγορά ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή και δεν θα ξεπερνά τα €300 για την αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων.

Άλλες προϋποθέσεις:
Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Παραχωρούνται σε οικογένεια φοιτητή της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
 • Παραχωρούνται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών προπτυχιακού επιπέδου που απονέμεται από δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.
 • Παραχωρούνται εφόσον ο φοιτητής φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα προπτυχιακού κύκλου σπουδών, που οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου και απονέμεται από –
  • δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
  • ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
  • πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
  • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί.
 • Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

Χρήσιμοι Ορισμοί:
Ακολουθούν χρήσιμοι ορισμοί, όπως αυτοί αναφέρονται στον περί Κρατικής Φοιτητική Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015), και οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας.

«οικογένεια» σημαίνει:
(α) οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή
(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή
(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή
(δ) φοιτητής, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, ή
(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την
ίδια στέγη, ή
(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.


«εξαρτώμενα τέκνα» είναι:
τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονοί, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που πληρούν τις παρακάτω ηλικιακές προϋποθέσεις:
 • μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών,
 • μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης,
 • μέχρι είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητές, υπό την ερμηνεία του σχετικού Νόμου, που λαμβάνουν φοιτητική χορηγία, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή τους.

«φοιτητής» σημαίνει:
Κύπριο πολίτη ή πολίτη της Ένωσης, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας και ο οποίος φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:
(α) δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,

όπως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας και ο όρος «φοιτητής» περιλαμβάνει και φοιτητή που δεν είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, του οποίου ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, και εφόσον ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει:
το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από:
 • εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου
 • οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού
 • ενοίκια
 • έσοδα από τόκους και μερίσματα
 • διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί
 • επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως
 • δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12, αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

«περιουσιακά στοιχεία» σημαίνει:
την ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία

«χρηματοοικονομικά στοιχεία» σημαίνει:
οποιαδήποτε άυλη περιουσία που περιλαμβάνει χρήματα, όπως καταθέσεις, γραμμάτια, ή επιταγές, εισπρακτέους λογαριασμούς, εμπορεύσιμους τίτλους όπως ομολογίες, μετοχές, ή χρεόγραφα, ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα παρόμοια στοιχεία.


«εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει:
 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στη Δημοκρατία και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, ή
 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στο εξωτερικό και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται, όπως τούτο βεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας

Νοείται ότι πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015).

Θέμα Αρχείο
Ενημερωτικά Έντυπα και Αιτήσεις
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας