ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Φοιτητικά Επιδόματα

Ελλαδίτες και Κύπριοι επαναπατρισθέντες

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων σε:
  • Οικογένειες Ελλαδιτών φοιτητών που έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου,
  • Επαναπατρισθείσες οικογένειες Κυπρίων φοιτητών οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 φοιτούσαν σε ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού. Το πλαίσιο παραχώρησης των φοιτητικών επιδομάτων στις πιο πάνω κατηγορίες θα είναι αυτό που ορίζεται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 (Ν.203 (Ι)/2015), με εξαίρεση:

    • Για τους Ελλαδίτες, το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (σύμφωνα με τον οποίο: «μόνιμος κάτοικος σημαίνει οικογένεια της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών») και των περιουσιακών στοιχείων/ καταθέσεων/ εισοδημάτων από τόκους

    • Για τους Κύπριους επαναπατρισθέντες, το κριτήριο της μόνιμης διαμονής στην Κύπρο (όπως αναφέρεται πιο πάνω). Πέραν των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν.203(Ι)/2015) που εξαιρούνται, βάσει σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι λοιπές διατάξεις του εν λόγω νόμου θα ισχύσουν για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων για τους Ελλαδίτες και Κύπριους Επαναπατρισθέντες.

    Περισσότερες πληροφορίες για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων αναγράφονται στη σχετική αίτηση και στο ενημερωτικό έντυπο της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά πριν την υποβολή της αίτησής τους.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού