ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟικοσελίδαΗ Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η αρμόδια υπηρεσία για τα θέματα οργάνωσης και διοίκησης προσωπικού του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του. Η Υπηρεσία Προσωπικού τηρεί στοιχεία για όλο το προσωπικό του Υπουργείου και των Υπηρεσιών του. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών. Υποβάλλει εισηγήσεις για νομοθετικά ζητήματα, παρακολουθεί και ελέγχει τις οργανικές θέσεις, φροντίζει για την πλήρωση των κενών θέσεων, την εξασφάλιση θέσεων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης, τους όρους απασχόλησης, άδειες, απουσίες και αφυπηρετήσεις των λειτουργών, υπαλλήλων και του διδακτικού προσωπικού.

Μελετά αιτήματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων ή ατόμων και υποβάλλει εισηγήσεις και συστάσεις, προβαίνει σε προκαταρκτικές συναντήσεις με τις οργανώσεις για διευκρίνιση αιτημάτων και προετοιμασία διαφόρων εγγράφων κ.α. Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή πειθαρχικών ερευνών και παρακολουθεί και συμβουλεύει τους ερευνώντες λειτουργούς για πειθαρχικά ζητήματα.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού