ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Νομοθεσία
   
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015)
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 (Ν. 46(Ι)/2019)
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν. 146(I)/2020)
O περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Ν. 186(Ι)/2022)

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας