ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Φοιτητική Χορηγία

Μόνιμοι Κάτοικοι

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται βάσει των προνοιών που ορίζονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 και των εκάστοτε τροποποιήσεών του.

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση
εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια:
Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:
 • τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
 • η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύ γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:
Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

Οικογενειακό εισόδημα Ύψος φοιτητικής χορηγίας Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που καταβάλλουν δίδακτρα (ανώτατο ποσό)  Ύψος πρόσθετης χορηγίας για οικογένειες που έχουν τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα
έως €39.000,00 €1.710 €855 €855
€39.000,01 - €49.000,00 €1.580 €790 €790
€49.000,01 - €59.000,00 €1.450 €725 €725
Άνω των €59.000,00* €1.450 €725 €725

*Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Άλλες προϋποθέσεις:
Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Παραχωρείται σε οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.
 • Παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών). Στην περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας, που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.
 • Παραχωρείται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:
  • δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
  • ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
  • εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή
  • πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
  • ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,
  εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά σε κλάδο σπουδών που έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.

 • Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.
 • Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

Χρήσιμοι Ορισμοί:
Ακολουθούν χρήσιμοι ορισμοί, όπως αυτοί αναφέρονται στον περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμο του 2015 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του, και οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας.

«οικογένεια» σημαίνει:
(α) οι γονείς όταν συζούν και τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, ή
(β) πατέρας άγαμος, χήρος, διαζευγμένος και τα τέκνα του που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή
(γ) μητέρα άγαμη, χήρα, διαζευγμένη και τα τέκνα της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη ή
(δ) φοιτητής/φοιτήτρια, του οποίου και οι δυο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι ή έχει εγκαταλειφθεί από τους γονείς του, ή
(ε) έγγαμος/η φοιτητής/τρια, η/ο σύζυγος του/της, τα κοινά τους τέκνα που ζουν κάτω από την
ίδια στέγη, ή
(στ) φοιτητής/τρια χήρος/α, διαζευγμένος/η και τα τέκνα αυτού/της που ζουν κάτω από την ίδια στέγη.

Νοείται ότι στις περιπτώσεις (β), (γ) και (στ), όταν ο πατέρας ή η μητέρα ή ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει νέο γάμο η/ο νυν σύζυγος και τα τέκνα αυτής/ού που ζουν κάτω από την ίδια στέγη συνυπολογίζονται στην έννοια της οικογένειας.

«εξαρτώμενα τέκνα» είναι:
τα άγαμα νόμιμα τέκνα, προγονοί, εκτός γάμου τέκνα και νόμιμα υιοθετημένα τέκνα που πληρούν τις παρακάτω ηλικιακές προϋποθέσεις:
 • μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών,
 • μέχρι την ηλικία των δεκαεννέα ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολείο μέσης εκπαίδευσης,
 • μέχρι είκοσι ενός ετών, εφόσον εκτελούν θητεία δυνάμει του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον είναι φοιτητές, υπό την ερμηνεία του σχετικού Νόμου, που λαμβάνουν φοιτητική χορηγία, ή/και
 • ανεξαρτήτως ηλικίας, άτομα που στερούνται μόνιμα της ικανότητας για τη συντήρησή τους.

«φοιτητής» σημαίνει:
Κύπριο/α πολίτη ή πολίτη της Ένωσης, ο/η οποίος/α είναι μόνιμος/η κάτοικος της Δημοκρατίας και ο/η οποίος/α φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από:
(α) δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
(β) δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
(γ) ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή
(δ) εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή
(ε) πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή
(στ) ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,

όπως τα αναφερόμενα στις πιο πάνω παραγράφους (α) έως (στ) βεβαιώνονται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας και ο όρος «φοιτητής» περιλαμβάνει και φοιτητή/φοιτήτρια που δεν είναι Κύπριος/α πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, του/της οποίου ο ένας (1) από τους δύο (2) γονείς είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης της Ένωσης, και εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια έχει αποφοιτήσει από σχολή µέσης εκπαίδευσης της Δημοκρατίας.

«οικογενειακό εισόδημα» σημαίνει:
το συνολικό ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε από οικογένεια εντός του έτους, το οποίο προηγείται κατά ένα (1) έτος από την 1η Ιανουαρίου του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο καταβάλλεται η κρατική φοιτητική μέριμνα και το οποίο προέρχεται από:
 • εργασία μισθωτού ή αυτοτελώς εργαζομένου/ης
 • οποιοδήποτε εισόδημα από συνταξιοδοτικό σχέδιο ή/και ταμείο ή/και επαγγελματικό σχέδιο, εσωτερικού και εξωτερικού
 • ενοίκια
 • έσοδα από τόκους και μερίσματα
 • διατροφή που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις των περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμων του 1990 μέχρι 2008 και των περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμων του 1991 έως 2008, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, εφόσον έχει αποδεδειγμένα παρασχεθεί
 • επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, εισοδηματικής φύσεως
 • δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Δημοσίων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμων του 2006 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών Νόμων του 2014 έως (Αρ. 2) του 2015, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • επίδομα τέκνου και επίδομα μονογονιού που παραχωρείται με βάση τις διατάξεις των περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμων του 2002 έως 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται
 • οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο αίτησης, που προβλέπεται στο άρθρο 12,

αλλά δεν περιλαμβάνει εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης που προέρχονται από εργασία ή απασχόληση, την κρατική φοιτητική μέριμνα, υποτροφίες, καθώς και από επιδόματα και χορηγίες σε αναξιοπαθούντα άτομα µε αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις που παραχωρούνται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«περιουσιακά στοιχεία» σημαίνει:
την ακίνητη ιδιοκτησία και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία

«χρηματοοικονομικά στοιχεία» σημαίνει:
οποιαδήποτε άυλη περιουσία που περιλαμβάνει χρήματα, όπως καταθέσεις, γραμμάτια, ή επιταγές, εισπρακτέους λογαριασμούς, εμπορεύσιμους τίτλους όπως ομολογίες, μετοχές, ή χρεόγραφα, ασφαλιστικά συμβόλαια και άλλα παρόμοια στοιχεία.

«εκπαιδευτικά αξιολογημένος-πιστοποιημένος κλάδος σπουδών» σημαίνει:
 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στη Δημοκρατία και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας, ή
 • κλάδο σπουδών ο οποίος προσφέρεται στο εξωτερικό και έχει τύχει εκπαιδευτικής αξιολόγησης – πιστοποίησης από τα αρμόδια όργανα της χώρας στην οποία προσφέρεται, όπως τούτο βεβαιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της Δημοκρατίας

«τίτλος σπουδών» σημαίνει:
 • οποιοδήποτε πτυχίο, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, ή
 • δίπλωμα μονοετούς, διετούς ή τριετούς φοίτησης, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης,
 • πιστοποιητικό σπουδών, που απονέμεται από εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης, για την απόκτηση του οποίου απαιτείται τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος πλήρους φοίτησης.

Νοείται ότι πέραν των πιο πάνω θα πρέπει να τηρούνται όλες οι σχετικές πρόνοιες του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας