Υπηρεσία Εξετάσεων
Παγκύπριες Εξετάσεις 2016

Θέμα Αρχείο
Βαθμολογίες - Αποτελέσματα
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2016
Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων 2016
Βαθμολογίες - Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων
Θέματα - Λύσεις
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων 2016
Θέματα και Λύσεις Παγκυπρίων Εξετάσεων
Ενημέρωση
Ενημέρωση Παγκύπριων Εξετάσεων / AAEI Ελλάδας
Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων 2015
Οδηγός Παγκυπρίων Εξετάσεων
Τόμος Α (Γενικές πληροφορίες)
Τόμος Β (Εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια 2015 Λυκείων)
Τόμος Γ (Εξεταστέα ύλη και εξεταστικά δοκίμια 2015 Τεχνικών Σχολών)
Πρόγραμμα Παγκύπριων Εξετάσεων
Αιτήσεις
Αίτηση /Μηχανογραφικό Δελτίο συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2016
Αίτηση για Διευκολύνσεις 2016
Αίτηση Πριμοδότησης για το μάθημα της Πρακτικής Δοκιμασίας 2016
Έγγραφα
Εξουσιοδότηση για υποβολή αίτησης από άλλο πρόσωπο
Βεβαίωση Ατομικών Στοιχείων 2016 (ΚΣΑ02)
Πληροφορίες
Στατιστικά Στοιχεία Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Αποτελέσματα Παγκυπρίων Εξετάσεων προηγούμενων χρόνων
Βοηθήματα - Εργαλεία
Βοήθημα για επιλογή έγκυρων τμημάτων (Διαδραστικό λογισμικό βοήθημα)

Yπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού