Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2014
Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με δύο δεκαδικά σε εικοσάβαθμη κλίμακα.