Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2010
Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με δύο δεκαδικά σε εικοσάβαθμη κλίμακα.