Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2009
Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με δύο δεκαδικά σε εικοσάβαθμη κλίμακα.