Βαθμολογίες Παγκύπριων Εξετάσεων Ιουνίου 2008
Οι βαθμολογίες παρουσιάζονται με δύο δεκαδικά σε εικοσάβαθμη κλίμακα.