Υπηρεσία Εξετάσεων
Θέσεις για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
Διεκδίκηση Θέσης στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Οι Κύπριοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση διεκδίκησης θέσης για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας με το ‘γενικό βαθμό κατάταξης – πρόσβασης‘ τον οποίο εξασφάλισαν από τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Άρα ακόμη και αν κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να διεκδικήσει θέση μόνο στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση και να συμμετάσχει στις Παγκύπριες Εξετάσεις για σκοπούς πρόσβασης το Μάρτιο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Οι Κύπριοι υπήκοοι ή όσοι έχουν έναν από τους γονείς τους κυπριακής καταγωγής και οι οποίοι είναι:

α) Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι λυκειακού κύκλου δημόσιων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, ή της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας, που λειτουργεί με βάση τους περί Αγγλικής Σχολής (Διοίκησης και Έλεγχος) Νόμους και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους, ή των ιδιωτικών σχολείων που ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με τους περί Ιδιωτικών Σχολείων και Φροντιστηρίων Νόμους του 1971 έως 2004 και των εκάστοτε τροποποιήσεών τους.

β) Μαθητές της τελευταίας τάξης ή απόφοιτοι σχολείου ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λυκειακού επιπέδου, που λειτουργεί νόμιμα σε ξένη χώρα, με την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν πιστοποιητικό της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας αυτής, που να βεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο απολυτήριο που κατέχει ή πρόκειται να αποκτήσει ο υποψήφιος, του δίνει το δικαίωμα εισαγωγής στα αντίστοιχα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας αυτής, και

γ) Κοινοτικοί υπήκοοι και υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν στην τελευταία τάξη ή είναι απόφοιτοι σχολείου που περιγράφεται στην α παράγραφο.

Με την κατηγορία αυτή δεν έχουν δικαίωμα διεκδίκησης θέσης υποψήφιοι Ελληνικής καταγωγής στην καταγωγή, απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι των πιο πάνω σχολείων. Οι υποψήφιοι Ελληνικής καταγωγής στην καταγωγή διεκδικούν θέση με την κατηγορία των "Ελλήνων Ομογενών".

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα για την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.


  • Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται τις "Ενημέρωση" της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.
  • Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας