Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Πιστοποίησης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Α2) για Μετανάστες και Αλλοδαπούς

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης Βασικής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Επίπεδο Α2). Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το πρόγραμμα Εξετάσεων για κάθε χρονιά αναρτάται στην Ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στα Έντυπα, επίσης, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Γενικές πληροφορίες για την εξέταση

Η εξέταση περιλαμβάνει τρία εξεταστικά δοκίμια διάρκειας μιας ώρας το καθένα και προφορική εξέταση διάρκειας 10-15 λεπτών περίπου.

Επιτυχών στην εξέταση θεωρείται ο εξεταζόμενος που έχει εξασφαλίσει μέσο όρο το 50% τουλάχιστον της συνολικής βαθμολογίας στην εξέταση και 40% τουλάχιστον στο καθένα από τα μέρη της εξέτασης (Α, Β, Γ, Δ).


Επίπεδο Εξέτασης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία το επίπεδο της εξέτασης πρέπει να είναι το Α2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Περισσότερες πληροφορίες για το επίπεδο Α2 του ΚΕΠΑ μπορείτε να βρείτε στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση του Συμβουλίου της Ευρώπης (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από το διαδίκτυο).

Σκοπός της Εξέτασης

Σκοπός της συγκεκριμένης εξέτασης είναι η χορήγηση Πιστοποιητικού Επιτυχίας στη Βασική Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας για τους μετανάστες και αλλοδαπούς που διαμένουν στην Κύπρο, σύμφωνα με το Νόμο που τροποποιεί τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο 143(Ι) του 2009.

Στόχος της Εξέτασης

Οι Στόχοι της Εξέτασης είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους που τίθενται για το επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούν στα ακόλουθα:
 • Κατανόηση προτάσεων και εκφράσεων που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με περιοχές που είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία).
 • Ικανότητα επικοινωνίας για απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα που είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας.
 • Ικανότητα περιγραφής με απλά λόγια πτυχών του ιστορικού του υποψηφίου, του άμεσου περιβάλλοντος του καθώς και θεμάτων άμεσης ανάγκης.

Δομή Εξέτασης

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται στα εξής μέρη:
 • Ακρόαση και κατανόηση κειμένων
 • Ανάγνωση και κατανόηση κειμένων
 • Παραγωγή γραπτού λόγου
 • Βασικά στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου
 • Προφορική Εξέταση

Στην κατηγορία "Εξεταστέα Ύλη" αναρτάται αναλυτικά τι απαιτείται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εν λόγω εξέταση.


Εξεταστέα Ύλη

H εξεταστέα ύλη υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Α. Ανάγνωση και Κατανόηση
Οι ερωτήσεις και η δομή του εξεταστικού δοκιμίου είναι παρόμοιας μορφής με τα θέματα εξέτασης που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο δείγμα εξεταστικού δοκιμίου.

Β. Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Ι) Οι ερωτήσεις και η δομή του εξεταστικού δοκιμίου είναι παρόμοιας μορφής με τα θέματα εξέτασης που υπάρχουν στο επισυναπτόμενο δείγμα εξεταστικού δοκιμίου.

ΙΙ) Κατά την εξέταση αυτού του μέρους υπάρχει ένα μέρος (βαθμολογείται με 5 μονάδες) που αφορά στην αξιολόγηση της γνώσης βασικών στοιχείων της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας της Κύπρου, όπως επιτάσσει η πιο πάνω νομοθεσία.

Οι ερωτήσεις που τίθενται σε αυτό το μέρος έχουν ως στόχο να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό παρακολουθούν οι εξεταζόμενοι αλλοδαποί και μετανάστες κάτοικοι της Κύπρου τη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα.

Η θεματολογία δεν είναι δυνατό να περιοριστεί καθώς η επικαιρότητα μεταβάλλεται διαρκώς αλλά λαμβάνεται υπόψη το αναμενόμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατά τον καταρτισμό των ερωτήσεων, το οποίο καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και το βαθμό δυσκολίας των ερωτήσεων.

Συχνές ερωτήσεις αφορούν σε βασικά ήθη και έθιμα Κύπρου, γνωστά πρόσωπα του δημόσιου βίου ή θεσμούς (π.χ. Υπουργοί, βουλευτές κ.τ.λ.) που έχουν προβληθεί έντονα στο διάστημα που προηγείται της εξέτασης, σημαντικές ημερομηνίες, γιορτές ή δραστηριότητες που αφορούν στους κατοίκους της Κύπρου, πολύ γνωστά πολιτικά ή κοινωνικά θέματα, προβεβλημένες και γνωστές περιοχές της Κύπρου και άλλα παρόμοια στοιχεία που αφορούν στην κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα.


Γ. Ακρόαση και Κατανόηση
Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης-Κατανόησης αποτελείται από τέσσερα (4) διαφορετικά θέματα. Πριν από την εξέταση δίνονται μερικά λεπτά στους υποψήφιους για να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία και να εξοικειωθούν με τα ερωτήματα του δοκιμίου, των οποίων η θεματολογία και ο βαθμός δυσκολίας καθορίζεται από το υπό εξέταση επίπεδο και την εξεταστέα ύλη. Οι εξεταζόμενοι ακούν τους διαλόγους (ή άλλα κείμενα) του κάθε θέματος δύο φορές: την πρώτη φορά συνολικά και τη δεύτερη αποσπασματικά, δηλαδή ακούν μόνο τα αποσπάσματα που αφορούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις.

Οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν την ακρόαση απλών καθημερινών διαλόγων, σύντομων συζητήσεων, σύντομων παρουσιάσεων, απλών διαφημίσεων, οδηγιών ή συμβουλών κ.ά. Οι ερωτήσεις είναι κλειστού τύπου (π.χ. Σωστό – Λάθος, Πολλαπλής Επιλογής, Αντιστοίχισης κ.τ.λ.).


Δ. Προφορική Εξέταση
Η προφορική εξέταση στηρίζεται στην εξεταστέα ύλη και τον αναμενόμενο βαθμό δυσκολίας του επιπέδου Α2 και περιλαμβάνει τρία μέρη:

Ι) Προσωπικές πληροφορίες,

II) Σύντομος διάλογος επί συγκεκριμένου θέματος (π.χ. κάποια αγορά σε κατάστημα, επίσκεψη στο γιατρό κτλ.) κατά τη διάρκεια του οποίου αξιολογείται ο βαθμός ανταπόκρισης του εξεταζομένου,

III) Συζήτηση με έναν από τους εξεταστές επί απλών καθημερινών θεμάτων, όπως περιγράφονται στην εξεταστέα ύλη. Ο εξεταζόμενος καθοδηγείται από το συνομιλητή του με μια σειρά από υποβοηθητικές ερωτήσεις. Στο μέρος αυτό αξιολογείται η ικανότητα του εξεταζομένου να παρακολουθήσει μια απλή ανταλλαγή πληροφοριών σε καθημερινά θέματα ή/και στοιχεία της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας.


Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:
 • την Υπηρεσία Εξετάσεων,
 • τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,
 • την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με ταχυδρομική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Τέλη Συμμετοχής

Τα εξεταστικά τέλη ανέρχονται στα €25,00 για κάθε υποψήφιο.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Εξέτασης δημοσιεύονται, με τον αριθμό του κάθε υποψηφίου, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τουλάχιστο το 50 τοις εκατόν της συνολικής βαθμολογίας.

Στους επιτυχόντες αποστέλλεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας