Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ1)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας. Οι εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων για κάθε χρονιά αναρτάται στην Ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στα Έντυπα, επίσης στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Σκοπός της Εξέτασης

Σκοπός της εξέτασης είναι η εξακρίβωση της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα, σε γραπτό ή προφορικό λόγο, σε επίπεδο απολυτηρίου αναγνωρισμένου λυκείου ή εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή Ελλάδας, που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Η εξέταση είναι μόνο γραπτή για σκοπούς απόδειξης επάρκειας στην ελληνική γλώσσα, ή γραπτή και προφορική για υποψήφιους εκπαιδευτικούς που δεν κατέχουν απολυτήριο Ελληνικού Δημοσίου Σχολείου Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.


Στόχος της Εξέτασης

Οι Στόχοι της Εξέτασης είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους που τίθενται για το επίπεδο Γ1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούν στα ακόλουθα:
  • Κατανόηση μεγάλης ποικιλίας μακροσκελών και απαιτητικών κειμένων και των έμμεσων νοημάτων τους.
  • Χρησιμοποίηση της γλώσσας με τρόπο αποτελεσματικό και ευέλικτο στην κοινωνική, επαγγελματική ή ακαδημαϊκή ζωή.
  • Αυθόρμητη και άνετη έκφραση χωρίς να δίνεται η εντύπωση ότι ο χρήστης ψάχνει τις λέξεις. Ο χρήστης επίσης να μπορεί να εκφράζεται για πολύπλοκα θέματα με τρόπο άνετο και λόγο ορθά δομημένο, κάτι που δείχνει ότι ο χρήστης έχει τον έλεγχο των εργαλείων οργάνωσης, εκφοράς και συνοχής του λόγου του.

Δομή Εξέτασης

Κάθε υποψήφιος εξετάζεται στα εξής μέρη:
  • Παραγωγή γραπτού λόγου - Γραπτό μέρος
  • Ανάγνωση και κατανόηση γραπτού λόγου - Γραπτό μέρος
  • Γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις – Γραπτό μέρος
  • Προφορική Εξέταση

Περισσότερες πληροφορίες για την Εξεταστέα Ύλη πατήστε εδώ.

Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:
  • την Υπηρεσία Εξετάσεων,
  • τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας,
  • την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με ταχυδρομική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη διεύθυνση της υπηρεσίας.


Τέλη Συμμετοχής

Τα εξεταστικά τέλη καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και είναι €45,00 για τη γραπτή εξέταση και €25,00 για την προφορική εξέταση.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Πολύ Καλής Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας δημοσιεύονται, με τον αριθμό του κάθε υποψηφίου, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τουλάχιστο το 50 τοις εκατόν της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση. Για υποψήφιους εκπαιδευτικούς, επιτυχία θεωρείται το 50 τοις εκατόν στη γραπτή και το 50 τοις εκατόν στην προφορική εξέταση. Στον υποψήφιο ο οποίος εξασφαλίζει το 50 τοις εκατόν της βαθμολογίας στην προφορική εξέταση μόνο, δεν παραχωρείται πιστοποιητικό επιτυχίας ενώ στον υποψήφιος που εξασφαλίζει το 50 τοις εκατόν της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση παραχωρείται πιστοποιητικό επιτυχίας μόνο για τη γραπτή εξέταση.

Στους επιτυχόντες αποστέλλεται πιστοποιητικό επιτυχίας.


Δείγμα Εξεταστικού Δοκιμίου με ισχύ από τον Σεπτέμβριο 2017

Ημερομηνία Είδος Εξέτασης Θέματα
11/11/2016 Γραπτή Εξέταση

Θέματα Εξετάσεων για την Απόκτηση Πιστοποιητικού Πολύ Καλής Γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας

Ημερομηνία Είδος Εξέτασης Θέματα
01/11/2014 Γραπτή Εξέταση
08/03/2014 Γραπτή Εξέταση
30/03/2013 Γραπτή Εξέταση
22/11/2012 Γραπτή Εξέταση
02/04/2012 Γραπτή Εξέταση
24/11/2011 Γραπτή Εξέταση
11/07/2011 Γραπτή Εξέταση
07/04/2011 Γραπτή Εξέταση
25/11/2010 Γραπτή Εξέταση
22/07/2010 Γραπτή Εξέταση
13/04/2010 Γραπτή Εξέταση

Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται την Ενημέρωση της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας