Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Πιστοποίησης Μέτριας Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας (Επίπεδο Β1)

Η Υπηρεσία Εξετάσεων οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή της Εξέτασης Πιστοποίησης Μέτριας Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Επίπεδο Β1). Η Εξέταση αυτή πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων. Το πρόγραμμα Εξετάσεων για κάθε χρονιά αναρτάται στην Ενημέρωση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων και η αίτηση συμμετοχής βρίσκεται στα Έντυπα, επίσης, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Γενικές πληροφορίες για την εξέταση

Η Εξέταση αποτελείται από δύο μέρη: τη γραπτή και την προφορική. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την κλίμακα του 100 και για τα δύο μέρη. Επιτυχών/ούσα θεωρείται ο/η υποψήφιος/ια που έχει εξασφαλίσει το 50% της βαθμολογίας, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική Εξέταση.

Επίπεδο Εξέτασης

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το επίπεδο της εξέτασης πρέπει να είναι το Β1 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ).

Στόχος της Εξέτασης

Οι Στόχοι της Εξέτασης είναι εναρμονισμένοι με τους στόχους που τίθενται για το επίπεδο Β1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούν στις ακόλουθες δεξιότητες του υποψηφίου:
  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει την ικανότητα κατανόησης των κύριων σημείων που του παρουσιάζονται με σαφήνεια, από προφορικό ή γραπτό λόγο, και χωρίς αποκλίσεις από τον κοινό γλωσσικό τύπο.
  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει την ικανότητα να ανταποκρίνεται γλωσσικά σε καταστάσεις άμεσων καθημερινών συναλλαγών στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο, στη διάρκεια ενός ταξιδιού κτλ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει την ικανότητα παραγωγής απλού κειμένου σχετικού με θέματα που τον αφορούν προσωπικά.
  • Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να έχει την ικανότητα να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και φιλοδοξίες και να δίνει συνοπτικά λόγους και εξηγήσεις για τις γνώμες και τα σχέδιά του/της.

Δομή Εξέτασης

Κάθε υποψήφιος/α εξετάζεται στα εξής μέρη:
  • Κατανόηση Γραπτού Λόγου
  • Χρήση της Γλώσσας
  • Παραγωγή Γραπτού Λόγου
  • Προφορικός Λόγος

Στην κατηγορία "Εξεταστέα Ύλη" αναρτάται αναλυτικά τι απαιτείται να γνωρίζουν οι υποψήφιοι για την εν λόγω εξέταση.


Αιτήσεις για Συμμετοχή

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:
  • την Υπηρεσία Εξετάσεων,
  • την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Τέλη Συμμετοχής

Τα εξεταστικά τέλη ανέρχονται στα €45,00 για κάθε υποψήφιο.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Εξέτασης δημοσιεύονται, με τον αριθμό του/της κάθε υποψηφίου/ας, στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Επιτυχών/ούσα στην εξέταση θεωρείται ο/η υποψήφιος/α που συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 50%, τόσο στη γραπτή όσο και στην προφορική Εξέταση. Στους επιτυχόντες αποστέλλεται Πιστοποιητικό Επιτυχίας.

Εξεταστέα Ύλη

H εξεταστέα ύλη υπάρχει αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων. Τονίζεται ότι οι αναγνώστες της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων πρέπει απαραιτήτως να συμβουλεύονται την Ενημέρωση της Υπηρεσίας, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη πληροφόρηση που αφορά τα θέματα που επιμελείται η Υπηρεσία Εξετάσεων.
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας