Υπηρεσία Εξετάσεων  
Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας
Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης οργανώνει και επιβλέπει τη διεξαγωγή των Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας. Οι Εξετάσεις αυτές πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από την Υπηρεσία (Το πρόγραμμα Εξετάσεων δημοσιεύεται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας).

Επιπλέον, οι πιο πάνω Εξετάσεις είναι δυνατό να οργανώνονται και να διεξάγονται, μετά από αίτημα υποψηφίου/ων, οργανισμού/φορέα, νοουμένου ότι καλύπτεται το κόστος τους, το οποίο καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σκοπός των Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας
Σκοπός των Εξετάσεων είναι η αξιολόγηση των υποψηφίων, σύμφωνα με τις Διατάξεις που διέπουν τις Εξετάσεις Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας:
  • στην ικανότητα δακτυλογράφησης κειμένων με την απαραίτητη ταχύτητα
  • στην ικανότητα στενογραφικής αποτύπωσης και αποστενογράφησης κειμένων
(βλέπε Διατάξεις που διέπουν τις Εξετάσεις στην Ελληνική Στενογραφία και Δακτυλογραφία).

Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχίας το οποίο είναι απαραίτητο από τα σχέδια υπηρεσίας διαφόρων θέσεων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
Η συμμετοχή στις Εξετάσεις είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερομένους.

Αιτήσεις για συμμετοχή
Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμετοχής από:
  • την Υπηρεσία Εξετάσεων
  • τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας
  • την Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων

Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται στα γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, είτε αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με τραπεζική επιταγή για τα απαραίτητα τέλη, στη διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Τέλη συμμετοχής
Όλοι οι υποψήφιοι καταβάλλουν εξεταστικά τέλη για τις Εξετάσεις, τα οποία καθορίζονται και αναθεωρούνται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 39, του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του περί Χρηματοοικονομικού ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου του 2014, και είναι €34,00 για κάθε εξέταση.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των Εξετάσεων Ελληνικής Δακτυλογραφίας και Στενογραφίας δημοσιεύονται με τον αριθμό του κάθε υποψηφίου:
  • στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων
  • στον ημερήσιο τύπο
  • στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας