Υπηρεσία Εξετάσεων  
Αστυνομία (Ειδικοί Αστυφύλακες)

Γραπτή εξέταση σύμφωνα με το Νόμο 6 (1) 98 για την Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία) και τον Καν. 6 των Περί Ειδικών Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 216/2004).

Η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων Ειδικών Αστυφυλάκων, ανατίθεται σύμφωνα με τον Κανονισμό 6(1) (γ) του πιο πάνω Νόμου, στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων αναθέτει σε τριμελή επιτροπή την ευθύνη της όλης διαδικασίας διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, η οποία τηρουμένης της διαδικασίας που καθορίζεται στον περί αξιολόγησης υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο, έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα εξέτασης, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου των υποψηφίων.

Η γραπτή εξέταση διεξάγεται στις αρχές κάθε έτους και οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής:
• Νέα Ελληνικά
• Αγγλικά
• Μαθηματικά
• Γενικές Γνώσεις

Αποτελέσματα
Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συμμετέχει στην εξέταση και εξετάζεται και στα τέσσερα μαθήματα, συγκεντρώνοντας τουλάχιστο 40% της βαθμολογίας για κάθε μάθημα και γενική βαθμολογία, από το μέσο όρο και των τεσσάρων μαθημάτων, τουλάχιστο 50%.

Καταρτίζεται κατάλογος επιτυχόντων στη γραπτή εξέταση κατά σειρά επιτυχίας με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίνονται από την Υπηρεσία Εξετάσεων στην Αστυνομία, η οποία έχει και την ευθύνη της δημοσίευσής τους στη Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση ειδοποιούνται αν πέτυχαν ή όχι στην εξέταση αυτή και εφοδιάζονται με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας.



Θέματα Εξετάσεων 24 Ιανουαρίου 2009

Θέμα Αρχείο
Ελληνικά
Αγγλικά
Μαθηματικά
Γενικές Γνώσεις

Λύσεις Θεμάτων Εξετάσεων 24 Ιανουαρίου 2009

Θέμα Αρχείο
Ελληνικά
Αγγλικά
Μαθηματικά
Γενικές Γνώσεις

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας