ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Σ.ΕΚ.Α.Π.)

Οικοσελίδα

Το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ) είναι η υπεύθυνη αρχή για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΣΤΕ) της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Πολιτεία έκρινε απαραίτητη τη δημιουργία του θεσμού της αξιολόγησης και πιστοποίησης έτσι ώστε:
 • να εμπεδωθεί η εμπιστοσύνη των Κυπρίων και ξένων φοιτητών στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης
 • να καθιερωθεί το ελάχιστο επίπεδο σπουδών ικανό για την απονομή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών
 • να αποτελέσει τη βάση για την αναγνώριση ισοτιμίας-αντιστοιχίας των τίτλων που απονέμονται.

Σύμφωνα με το νόμο που ρυθμίζει τη λειτουργία του, το ΣΕΚΑΠ αποτελεί ανεξάρτητο σώμα, το οποίο διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού.
Τα μέλη του διορίζονται για πέντε χρόνια, θητεία η οποία μπορεί να ανανεωθεί μόνο μια φορά ακόμα. Το ΣΕΚΑΠ έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης και επίβλεψης της διαδικασίας αξιολόγησης-πιστοποίησης των ΙΣΤΕ. Προς επίτευξη αυτού του στόχου:
 • Ορίζει τις Ομάδες Αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των ΙΣΤΕ, από εμπειρογνώμονες
 • Εξετάζει την τελική έκθεση των Ομάδων Αξιολόγησης, λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις, καθώς επίσης και άλλα στοιχεία και δεδομένα που του τίθενται υπηρεσιακώς υπόψη, και αποφασίζει:
  • την έγκριση της αιτήσεως, ή
  • την απόρριψη της αιτήσεως, ή
  • την αναβολή λήψης απόφασης για κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας οι ΙΣΤΕ θα προσπαθήσουν να θεραπεύσουν τις συγκεκριμένες αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί.
  • την έγκριση υπό τους όρους της αιτήσεως

Συνοπτικά τα αξιολογημένα προγράμματα μέχρι σήμερα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Διάρκεια σπουδών Σύνολο πιστοποιημένων προγραμμάτων
Μονοετής  7
Διετής 96
Τριετής 28
Τετραετής 35
Μaster 19
Phd   5
Σύνολο 190

Πιστοποιημένα προγράμματα ΙΣΤΕ

Μετά από τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισε στα πρώτα του στάδια το ΣΕΚΑΠ, ο θεσμός της αξιολόγησης-πιστοποίησης φαίνεται ότι έχει αρχίσει να εμπεδώνεται στη συνείδηση της Κυπριακής κοινωνίας. Οι εργασίες του νέου Συμβουλίου συνεχίζονται απρόσκοπτα. Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο έχει τύχει αναγνώρισης από τον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Είναι ήδη μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διασφάλισης Ποιότητας (European Network of Quality Assurance, ENQA), του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association, EUA) και του Διεθνούς Συμβουλίου Διασφάλισης Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (International Quality Assurance Agency in Higher Education, INQAAHE).
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού