ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.)


Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε το Φεβρουάριο του 2012 την ίδρυση και λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μ.Ι.Ε.Ε.Κ.).

Τα Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. προσφέρουν ευκαιρίες στους πολίτες της Κύπρου και ιδιαίτερα στους νέους για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να καταστούν ικανότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας.

Σκοπός των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. είναι να προσφέρουν σύγχρονα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία θα παρέχουν επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες και ταυτόχρονα θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμοστικότητα προς τις ραγδαία επιτελούμενες αλλαγές στην απασχόληση, την οικονομία, τα επαγγέλματα και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων.

Η αναγκαιότητα για ίδρυση των Μ.Ι.Ε.Ε.Κ. έχει προκύψει από:
  • Τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, την έκρηξη των γνώσεων και την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιβάλλουν μία συνεχή σχέση του πολίτη με το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
  • Τις ανάγκες των αποφοίτων της Μέσης Εκπαίδευσης που δεν ακολουθούν Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι οποίοι χρειάζονται κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας.
  • Τις ανάγκες των εργαζομένων οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν πρόσθετη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συγκεκριμένα προγράμματα ή γνωστικά αντικείμενα (στα πλαίσια της δια βίου μάθησης), ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των επαγγελμάτων τα οποία ακολουθούν.
  • Τις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στόχοι των ΜΙΕΕΚ είναι:
  • Η προσφορά προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που να απευθύνονται σε απόφοιτους Μέσης Εκπαίδευσης, σε τομείς οι οποίοι δεν προσφέρονται σε μεταλυκειακό επίπεδο από άλλες Δημόσιες Σχολές ή συναφείς οργανισμούς της Δημοκρατίας.
  • Η προσφορά προγραμμάτων για διευκόλυνση της πρόσβασης και ένταξης στην αγορά εργασίας απόφοιτων Μέσης Εκπαίδευσης και ατόμων που έχουν δυσκολίες ένταξης/επανένταξης στην απασχόληση.
  • Η προσφορά προγραμμάτων για περαιτέρω προώθηση της Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας του εργατικού δυναμικού και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, καθώς και των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών.
  • Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση δράσεων που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσημος Ιστότοπος ΜΙΕΕΚ

Ενημέρωση

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού