ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΤο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι το αρμόδιο τμήμα για την διασφάλιση της σωστής διαχείρισης των εσόδων και εξόδων του Υπουργείου.

Το Λογιστήριο είναι υπεύθυνο να παρακολουθεί και να τηρεί πιστά τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες, να φροντίζει για την έγκαιρη πληρωμή των διάφορων υποχρεώσεων και να εξασφαλίζει την ορθή εισροή των εσόδων.

 
Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού