ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Σύσταση του Φορέα

Ο Εθνικός Φορέας Διά Βίου Καθοδήγησης θα αποτελείται από την Υπουργική Επιτροπή, το Συμβούλιο και την Υπηρεσιακή Επιτροπή.

Σύνθεση Υπουργικής Επιτροπής
 • Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού
 • Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Σύνθεση Συμβουλίου
 • Προεδρεύουν από κοινού
  • Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
  • Γενικός Διευθυντής Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
 • Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Εκπρόσωπος της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εκπρόσωπος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
 • Ένας εκπρόσωπος των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ένας εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων
 • Ένας εκπρόσωπος των εργατικών οργανώσεων
 • Ένας εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών οργανώσεων
 • Μετά από πρόταση της Υπουργικής Επιτροπής θα γίνει ανάθεση από το Υπουργικό Συμβούλιο σε δύο άτομα με εμπειρία και γνώσεις στον τομέα της συμβουλευτικής για να λειτουργούν ως ισότιμα μέλη του Συμβουλίου (εμπειρογνώμονες).

Σύνθεση Υπηρεσιακής Επιτροπής
 • Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Διευθυντής Τμήματος Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Λειτουργοί ΥΣΕΑ, ΥΠΠ
 • Λειτουργοί ΤΕ, ΥΕΚΑ

Διευρυμένη η καταστατική συνεδρία του Φορέα μπορεί να περιλαμβάνει όλους τους μετόχους, π.χ. Δημόσια και Ιδιωτική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όλες τις εργατικές οργανώσεις, οργανωμένους γονείς, κ.ά.

Υπηρεσία Διαδικτύου - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού