ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Διαδικασίες μέσω των οποίων παρέχονται υπηρεσίες στον Πολίτη/Επιχειρήσεις

Διαδικασία Λειτουργίας Επιμορφωτικών Κέντρων

Η Υπηρεσία Επιμορφωτικών Κέντρων ετοιμάζει λεπτομερή προγράμματα με τα θέματα που προσφέρει ανά επαρχία, τα οποία αναρτώνται την 1η εβδομάδα του Σεπτέμβρη στον ιστότοπο των Επιμορφωτικών Κέντρων. Παράλληλα, ορίζεται η περίοδος εγγραφών για τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (αρχές Σεπτεμβρίου), οι οποίες γίνονται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω πλατφόρμας, στην οποία δηλώνουν τις επιλογές τους.

Τα Επαρχιακά Γραφεία Επιμορφωτικών συγκεντρώνουν όλες τις αιτήσεις και δημιουργούν τις ομάδες. Στη συνέχεια, κατανέμουν τις ομάδες στους/στις Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες και ενημερώνουν τους/τις Τοπικούς/ές Υπεύθυνους/ες. Τόσο οι Εκπαιδευτές/Εκπαιδεύτριες όσο και οι Τοπικοί/ές Υπεύθυνοι/ες αναλαμβάνουν ομάδες με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες και υπογράφουν συμβόλαια/συμφωνίες.

Ο/Η κάθε Εκπαιδευτής/Εκπαιδεύτρια παραλαμβάνει, σε έντυπη μορφή, τις ομάδες του/της με τα ονόματα και τα τηλέφωνα των ενδιαφερομένων. Επικοινωνεί με όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες και τους/τις ενημερώνει για τον χώρο, την ημέρα και την ώρα της πρώτης τους συνάντησης.

Τα μαθήματα των Επιμορφωτικών Κέντρων αρχίζουν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών και λήγουν εφόσον έχουν συμπληρωθεί είκοσι πέντε (25) διδακτικές συναντήσεις των ενενήντα λεπτών (90΄).

 
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας